بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی برگ گیاه شاهتره بر میزان درد و تشنج ناشی از تزریق پنتلین تترازول در موشهای صحرایی کوچک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

مطالعات زیادی در مورد مکانیسم های درمان تشنج و کاهش درد وجود دارد. به هرحال با توجه به توصیه های طب گیاهی در این مطالعه ازعصاره برگ گیاه شاهتره برای تسکین درد و تشنج در موش های کوچک صحرایی استفاده شده است.

مواد و روش ها

در این بررسی 40 سر موش صحرایی کوچک به 5 گروه 1-کنترل 2-کنترل مثبت و سه گروه عصاره با دوزهای 200، 600 و 800 میلی گرم برکیلوگرم تقسیم شدند. همه حیوانات وارد آزمون فرمالین و قوطه وری دم در آب برای آنالیز درد شدند سپس با تزریق پنتیلن تترازول (mg/kg 100) و محاسبه زمان شروع علایم میوکلونوس، کلونوس و تونوس به بررسی تشنج در این موش ها پرداخته شد.

یافته‌ها:

نتایج نشان داد عصاره در سه دوز 200، 600 و 800 میلی گرم بر کیلوگرم می تواند باعث کاهش درد حاد و مزمن ناشی از فرمالین شود. همچنین زمان شروع رفتارهای تشنج یعنی میوکلونوس، کلونوس و تشنج می تواند با دوزهای کمتر عصاره 200 و 600 میلی گرم بر کیلوگرم به طور قابل توجهی افزایش یابد.

نتیجه گیری

بطور کلی درمان موش ها باعصاره هیدروالکلی برگ گیاه شاهتره می تواند باعث کاهش درد حاد و مزمن گشته و زمان شروع علایم تشنج را بطور معنی داری افزایش دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 41
لینک کوتاه:
magiran.com/p2295148 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!