بیان سیتوکراتین 7 در کارسینوم پاپیلری تیروئید و رابطه ی آن با عوامل موثر در پیش آگهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

پیش‌آگهی کارسینوم پاپیلری تیرویید بستگی به سن و جنس، اندازه‌ی تومور، وجود متاستاز در عقده‌ی لنفاوی، تهاجم به کپسول، چندمرکزی بودن و سابقه‌ی پرتو تابی دارد. امروزه برای تعیین پیش‌آگهی تومورهای مختلف از مارکرهای مختلف از جمله سیتوکراتین‌ 7 استفاده می‌کنند. در مطالعه‌ی حاضر هدف بررسی بیان سیتوکراتین 7 در کارسینوم پاپیلری تیرویید و تعیین ارتباط آن با عوامل موثر بر پیش‌آگهی می‌باشد.

مواد و روش ها

در این مطالعه‌ی مقطعی تعداد 87 بلوک پارافینی از بیماران مبتلا به کارسینوم پاپیلری تیرویید که به بیمارستان مصطفی خمینی تهران مراجعه کرده بودند به روش ایمونوهیستوشیمی از نظر بیان سیتوکراتین 7 مورد ارزیابی قرار گرفتند و بیان این مارکر به صورت ضعیف (+)، متوسط (++)، قوی (+++) و شدید (++++) در نمونه‌ها تعیین شد. سپس ارتباط بیان سیتوکراتین 7 با برخی فاکتورهای موثر بر پیش‌آگهی بررسی شد..

نتایج

میانگین سنی بیماران 97/16 ± 13/40 سال و 4/87% آن‌ها زن بودند. بیان سیتوکراتین 7 در تمام نمونه‌های مورد بررسی مشاهده شد. 2/86% آن‌ها بیان متوسط و ضعیف و 8/13% آن‌ها بیان قوی و شدید داشتند. بیان کاهش‌یافته‌ی سیتوکراتین 7 به طور معنی‌داری با افزایش سن و افزایش درگیری غدد لنفاوی مرتبط بود اما با جنسیت، اندازه‌ی تومور و تهاجم به کپسول ارتباطی نداشت.

نتیجه‌گیری:

بیان مارکر سیتوکراتین 7 در نمونه‌های کارسینوم پاپیلری تیرویید شایع می‌باشد و با درگیری غدد لنفاوی ارتباط دارد اما با اندازه‌ی تومور و تهاجم به کپسول به عنوان شاخص‌های مهم موثر بر پیش‌آگهی ارتباطی ندارد. بنابراین نتیجه‌گیری قطعی در این زمینه نیاز به مطالعات درازمدت دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
91 تا 99
لینک کوتاه:
magiran.com/p2295153 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!