بررسی اثر کنترل آلودگی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منطقه ی منا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

با افزایش آلودگی ها و بحران های محیط زیستی، دولت ها بر آن شده اند مجموعه ای از سیاست ها و مقررات محیط زیستی را با هدف بهبود کیفیت محیط زیست اعمال کنند. اثربخشی مقررات محیط زیستی مسئله ای است که از سوی بسیاری از سیاست گذاران و دولت ها نادیده گرفته می شود. هدف این مطالعه پاسخ به این سوال است که چه میزان تغییر در سیاست ها و قوانین محیط زیستی می تواند روی کنترل آلودگی ها موثر باشد و از طرف دیگر آیا قوانین کنترل سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند روی کاهش انتشار آلاینده های محیط زیستی موثر باشد یا خیر؟

مواد و روش ها

این مطالعه به بررسی اثرات مقررات محیط زیستی بر عملکرد آن می پردازد. داده های مورد استفاده در این مطالعه از نوع ترکیبی و برای 18 کشور (منطقه منا) در دوره 1990 - 2017 می باشد. در این مطالعه از سه سنجه میزان پساب ها، انتشارات  و انتشار سایرگازهای گلخانه ای برای تعیین کیفیت محیط زیست بهره برده شده است. روش مورد استفاده، روش GMM تفاضل مرتبه ی اول است که می تواند با درون زایی نهفته داده ها مقابله نماید و امکان پویایی را برای تخمین ها فراهم آورد. استفاده از آزمون سارگان در این مدل، آزمون تشخیص محدودیت ها بود و فرض صفر آن بیش از حد مشخص بودن محدودیت ها را در مدل GMM نمایش می دهد.

نتایج و بحث: 

نتایج حاصل از مطالعه، در قالب سه مدل اساسی مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد. مدل اول براساس چهار متغیر صنعتی شدن، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، قوانین و مقررات محیط زیستی و قوانین و مقررات کنترل سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد بررسی قرار گرفت و در مدل های 2 و 3 به ترتیب اثر متغیرهای جمعیت و تولید ناخالص داخلی و توان دوم تولید ناخالص داخلی آزمون اثر جمعیت و نظریه محیط زیستی کوزنتس بررسی قرار گرفت. اعمال قوانین و مقررات کنترل محیط زیستی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به خوبی می توانند عامل کنترل انتشار آلاینده های هوا باشند. اثر قوانین محیط زیستی روی انتشار پسآب ها مثبت بوده و سبب افزایش سطح انتشار این آلاینده می گردد. علامت ضریب اثر جمعیت در مورد سال های مورد بررسی در این مطالعه دارای علامت های مختلف به دست آمد، اثر شاخص های محیط زیستی در مدل معنی دار بوده، اما اثر پساب های صنعتی در میان آلاینده ها اثر محیط زیستی را با عدم اطمینان مواجه خواهد ساخت. سرمایه گذاری مستقیم خارجی عامل بسیار مهمی در انتشار آلاینده ها پس از انتشار پساب ها و انتشار سایر گازهای گلخانه ای است. ضریب متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر سه مدل برای پساب ها در سطح 1 درصد معنی دار بوده و به ترتیب برابر 481/1، 371/1 و 036/2 در مدل های 1 تا 3 است.

نتیجه گیری

اثر منفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان می دهد که منطقه ی منا می تواند محلی برای جانمایی صنایع آلوده کننده در جهان باشد. نبود قوانین و مقررات (مالیات سبز) در کنار سوبسیدهایی که حذف آن به عنوان اثری از کنترل آلودگی در نظر گرفته می شود، این منطقه را به هدف انتقال صنایع آلاینده در برنامه ریزی کشورهای توسعه یافته تبدیل خواهد نمود. پیشنهادی اساسی در این زمینه، تشکیل سازمان حفاظت از محیط زیست منطقه ای در کشورهای منطقه منا و اخذ مالیات بر سرمایه گذاری در سطح بالاتر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2295348 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.