تدوین الگوی ارزش‏ها در آموزش عالی کشاورزی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف کلی تحقیق حاضر، تدوین الگوی ارزش‏ها در آموزش عالی کشاورزی ایران بود. این پژوهش به لحاظ ماهیت ترکیبی و از نوع طرح اکتشافی متوالی می‏باشد. جامعه آماری در بخش کیفی این پژوهش اعضای هیات علمی دانشکده‏های کشاورزی بودند ابزار پژوهش سوالات باز بودند که روایی آن توسط متخصصان مرتبط تایید و برای گردآوری داده از مصاحبه عمیق با 23 از اعضای هیات علمی استفاده شد، و جامعه آماری در بخش کمی شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‏های کشاورزی دولتی ایران است که تعداد آن‏ها برابر با 12925 نفر می‏باشند. که 288 نفر از آن ها با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی طبقه‏ای (با انتساب متناسب) از پنج دانشکده کشاورزی (تهران، همدان، شیراز، خوزستان و زابل) انتخاب شدند. ابزارجمع آوری داده (در بخش کمی)، پرسشنامه‏ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید و متخصصان ذیربط مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (93/0) تایید شد. بر اساس نتایج بخش کیفی: الگوی ارزش‏ها در چهار مقوله ارزش‏های اخلاقی (صداقت، جوانمردی، امانتداری، بردباری و تواضع)، ارزش‏های اجتماعی (اعتماد، بلند نظری، همکاری و کارگروهی، احترام متقابل، قدردانی و مسئولیت پذیری)، ارزش‏های فردی (اعتدال، نظم، دقت، پشتکار، ضابطه مداری و یادگیری مادام العمر) و ارزش‏های آکادمیک و تخصصی (کارآفرینی، خلاقیت، امنیت غذایی، احترام به فرهنگ روستا-کشاورز، عدالت جنسیتی و ارزش‏های پژوهشی کشاورزی) تقسیم بندی شد ند نتایج بخش کمی حاکی ازآن بود که بر اساس شاخص‏های برازش، ساختار کلی مدل پژوهش مورد تایید بوده و مدل حاصل از نتایج بخش کیفی پژوهش با واقعیت هم‏خوانی داشت. 

زبان:
فارسی
صفحات:
327 تا 341
لینک کوتاه:
magiran.com/p2295834 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!