جداسازی، شناسایی مولکولی و پاکسازی زیستی باکتری های مقاوم به کروم از پساب های دباغی و چرم سازی خوزستان، ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

آلودگی محیط زیست با فلزات سنگین با پیشرفت صنعت رو به افزایش است. هدف این پژوهش، جداسازی و شناساییمولکولی باکتری های مقاوم به کروم از پساب های آلودهو بررسی زیست پالایی کروم توسط آنها بود.

مواد و روش‏‏ها: 

به منظور جداسازی باکتری های مقاوم به کروم، نمونه گیری از پساب کارگاه دباغی و کارخانه چرم سازی انجام شد. سپس دما، pH، BOD،COD و میزان فلزات سنگین در نمونه ها تعیین شدند. جداسازی باکتری های مقاوم به کروم به روش رقت در آگار انجام و میزان رشد باکتری ها در غلظت های 1 تا 128میلی مولار کروم بررسی شد. شناسایی مولکولی باکتری های مقاوم با روش کلنی - واکنش زنجیره ای پلی مراز انجام و جذب زیستی باکتری ها در شرایط آزمایشگاهی با جدایه هایی ارزیابی شد که بیشترین مقاومت را نسبت به کروم نشان دادند.

نتایج

میزان دما، pH، BOD،COD اندازه گیری شده در پساب کارخانه چرم سازی به ترتیب برابر 07/28 درجه سانتی گراد، 10/7، 100 و 330 میلی گرم بر لیتر و در پساب کارگاه دباغی به ترتیب برابر 03/26 درجه سانتی گراد، 84/6، 110 و 480 میلی گرم بر لیتر به دست آمد. براساس نتایج، سه سویه مقاوم به کروم جداسازی و شناسایی مولکولی شدند که شامل جنس های Bacillus subtilis H1Fو Baclillus sp. H1D از پساب کارخانه چرم سازی و Bacillus cereus H2Cاز پساب کارگاه دباغی بودند. بین آنها B. subtilis H1Fبالاترین میزان مقاومت به کروم با حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) برابر با mM 64 را نشان داد و بیشترین توان جذب کروم این سویه ppm 5/68 بود.

بحث و نتیجه ‏گیری:

 با توجه به اینکه باکتری B. subtilis H1Fبالاترین مقاومت و جذب کروم را در مقایسه با دو باکتری دیگر دارد، کاندید مناسبی برای حذف زیستی کروم از پساب های آلوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2296091 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!