بررسی تاثیر تغذیه ماهی زینتی گوپی (Poecilia reticulata) با ناپلی گارد و آرتمیا گارد (فنآوری تولید داخلی مایع نگهدارنده آرتمیا بر پایه عصاره گیاهی) بر شاخص های میزان تلفات، بچه زایی مولدین و بقاء نوزادان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این تحقیق تاثیر ناپلیوس آرتمیا (ناپلی گارد) و آرتمیای بالغ (آرتمیا گارد) در مایع نگهدارنده بر پایه عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه و سیر، به منظور معرفی محصولات نوین آرتمیا به عنوان غذای آبزیان با توان تولید داخلی جهت استفاده در مراکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی و تاثیر آن بر شاخص های میزان تلفات مولدین، زادآوری و بقاء نوزادان ماهی گوپی(Poecilia reticulata) مطالعه و ارزیابی گردید. نتایج فارمی به دست آمده نشان دهنده بهبود میانگین تلفات (درصد) ماهیان مولد گوپی در تیمار تغذیه ای با ناپلی گارد در مولدین ماده نسبت به سایر گروه های آزمون (05/0>p) و نیز افزایش میانگین بقاء لاروها در تیمارهای مختلف با اختلاف معنی دار در گروه آزمون تغذیه ای با آرتمیای زنده بود (05/0>p). براساس نتایج این بررسی می توان پیشنهاد استفاده از فناوری آرتمیا گارد و ناپلی گارد با جایگزینی تغذیه با آرتمیای زنده و منجمد در مراکز تکثیر ماهیان زینتی اولا، ایمنی زیستی در این مراکز به واسطه جلوگیری از ورود عوامل بیماری زای مخاطره آمیز رعایت شده و دوستدار محیط زیست می باشد، دوما، نیاز به سرمایه گذاری سیستم تفریخگاه سیست آرتمیا و نیروی کار مرتفع می شود و سوما، سهل الوصول بوده و استفاده از آن راحت و آسان است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 7
لینک کوتاه:
magiran.com/p2296149 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!