تعیین شاخص انتخاب بهینه بدون استفاده از ضرایب اقتصادی در مرغان بومی استان یزد

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این مطالعه طراحی یک شاخص انتخاب بهینه بدون استفاده از ضرایب اقتصادی بر مبنای بهبود ژنتیکی مورد انتظار در صفات اقتصادی مهم بود. برای بررسی نتایج شاخص های طراحی شده از شبیه سازی تصادفی با 5 تکرار استفاده شد. صفات شبیه سازی شده شامل اوزان بدن در تولد (BW1)، هشت هفتگی (BW8)، دوازده هفتگی (BW12)، بلوغ جنسی (BWM)، سن در زمان اولین تخم گذاری (AFE)، وزن اولین تخم مرغ (EWM)، میانگین وزن تخم مرغ در هفته های 28 تا 32 (EW) و تعداد تخم مرغ (EN) بود. سه شاخص انتخاب شامل صفات BW12، EN و EW در هدف انتخاب و تمام صفات شبیه سازی شده در معیار انتخاب بود. شاخص ها با هدف ایجاد تغییر ژنتیکی برای 5 گرم در صفت EW، 20 عدد در صفت EN و تفاوت سه شاخص انتخاب اول تا سوم مربوط به تغییر مقادیر مورد انتظار به میزان 100، 200 و 300 گرم در صفت BW12 بود. نتایج نشان داد هر سه شاخص انتخاب قادرند بهبود یکنواخت و مطلوبی را در صفات ایجاد نمایند. اما شاخص انتخاب دوم قادر است در تعداد نسل کمتر این نتایج قابل را حاصل نماید (بهبود 304 گرم، 3/25 عدد و 4/6 گرم به ترتیب برای صفات BW12، EN و EW). همخونی ایجاد شده بعد از 5 نسل اجرای شاخص های انتخاب اول تا سوم مطلوب (در حدود 02/0) و تفاوت همخونی بین شاخص های انتخاب معنی دار نبود (4/0p>). پیشنهاد می شود در اصلاح نژاد مرغ بومی استان یزد از شاخص انتخاب دوم برای 5 نسل بهره برداری شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
151 تا 164
لینک کوتاه:
magiran.com/p2297602 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!