بررسی استدلال اخلاقی وعوامل مرتبط با آن دردانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1399

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

یکی از مهارت های  ضروری برای  پرستاران استدلال اخلاقی می باشد که لازم است دانشجویان در طول تحصیل این مهارت را به درستی کسب کنند. این مطالعه با هدف ارزیابی استدلال اخلاقی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1399 انجام شد.

روش کار

در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 200 دانشجوی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان  در سال 1399 بصورت تصادفی طبقه یی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها آزمون استدلال اخلاقی  کلبرگ که شامل 6 سناریو، الف) نوزاد دارای ناهنجاری مادرزادی شدید،ب) اجبار دارویی، پ) تقاضای بالغین نسبت به مرگ،ت) آشنا سازی پرستار جدید، ث) اشتباه دارویی و ج) افراد بیمار در مراحل آخر بیماری، می باشد، استفاده شد. داده ها با استفاده از  آزمون های توصیفی میانگین، انحراف معیار ، فراوانی و درصد و آمار استنباطی تی تست، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS24 تجزیه وتحلیل شدند.

یافته ها

میانگین سنی دانشجویان 5/2±0/23 سال بود. از نظر سن 60 % مرد، از نظر وضعیت تاهل93 % مجرد، و از نظر محل سکونت61 % ساکن خوابگاه ، داشتند. میانگین  و انحراف معیار نمره استدلال اخلاقی دانشجویان6/6±0/43و ملاحظات بالینی دانشجویان برابر با  3/4 ±0/19 بود. 56 % با وضعیت دشوار آشنا بودند. بین ترم های تحصیلی و استدلال اخلاقی همبستگی مثبت و معنی دار مشاهده شد (016/0= P، 17 /0 = r).

نتیجه گیری : 

بطور کلی نتایج نشان داد میانگین نمره استدلال اخلاقی دانشجویان پرستاری در سطح مطلوبی نمی باشد و ملاحظات اخلاقی در سطح متوسط است. لذا توجه ویژه برنامه ریزان  آموزش پرستاری را می طلبد.

زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 41
لینک کوتاه:
magiran.com/p2298050 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!