بررسی رابطه شیوه تدریس و مدیریت کلاس مجازی توسط معلم با سرزندگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان خوی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه های شیوه های تدریس و مدیریت کلاس های مجازی توسط معلم با سرزندگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان خوی بود. نوع پژوهش حاضر بر اساس اهداف، از نوع کاربردی و از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان خوی در سال تحصیلی 1400-1399 است که تعداد آنها 370 نفر از دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان خوی می باشد. برای این منظور 50 نفر از دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند(25 نفر گروه آزمایش و 25 نفر گروه کنترل). ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد همچنین در این پژوهش از روش های اماری توصیفی(میانگین، انحراف معیار، جداول و نمودارها) و آمار استنباطی از روش تحلیل کواریانس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین شیوه های تدریس و مدیریت کلاس های مجازی توسط معلم با سرزندگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی خوی رابطه وجود دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 91
لینک کوتاه:
magiran.com/p2298450 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!