توسعه آموزش مدیریت استرس و مهارت های ارتباطی دانشجویان پرستاری در بحران کووید-19، مبتنی بر واقعیت افزوده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

مدیریت استرس و ارتباطات مناسب با مددجو، رکن اصلی در مراقبت از بیمار است. استرس های دوران تحصیل در میان دانشجویان پرستاری در بحران کووید-19 بسیار شایع است و سبب ضعیف شدن ارتباط کارآموزان با بیماران شده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، توسعه آموزش مدیریت استرس و مهارت های ارتباطی دانشجویان پرستاری در بحران کووید-19، مبتنی بر واقعیت افزوده می باشد.

روش ها

در این مطالعه نیمه تجربی، 46 دانشجوی کارورز پرستاری در بیمارستان فارابی شهرستان بستک در سال 99، به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. آموزش در گروه آزمایش مبتنی بر واقعیت افزوده و در کنترل به صورت سنتی بود. اثرگذاری آموزش با پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی مستقل، کای اسکویر و تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج

آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده اثربخشی بیشتری نسبت به آموزش سنتی داشت و آزمون تی مستقل این تفاوت را بین دو گروه، معنادار  (0/001=P-Value)  نشان داد. میانگین نمره عامل های مهارت های ارتباطی (مهارت های ارتباطی کلامی و غیرکلامی، احترام به مددجو و پذیرش غیرمشروط) و مدیریت استرس (مدیریت استرس رفتاری، مثبت اندیشی، مدیریت زمان و تکنیک های آرام سازی) در پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش یافته است.

نتیجه گیری

آموزش مدیریت استرس و مهارت های ارتباطی به دانشجویان پرستاری، مبتنی بر واقعیت افزوده می تواند باعث بهبود یادگیری و افزایش اثربخشی آموزش در محیط پراسترس بیمارستان علی الخصوص در شرایط کووید-19 شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
38 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2299301 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!