ارزیابی ژئوشیمی آلی توالی کرتاسه بالایی - پالئوژن (سازند گورپی) در برش پشته از ساختمان کبیرکوه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

قرار گیری سازندگورپی به سن کرتاسه پسین -پالیوژن در بین دو مخزن مهم بنگستان و آسماری نه تنها آن را به عنوان پوش سنگ بلکه به عنوان سنگ منشاء نیز مطرح کرده است. هدف این مطالعه ارزیابی ژیوشیمی آلی سازندگورپی به عنوان سنگ منشاء احتمالی، شامل ارزیابی توان هیدروکربنی (کمیت)، نوع کروژن (کیفیت) و بلوغ حرارتی مواد آلی، در برش پشته از ساختمان کبیرکوه است. مقدار کل کربن آلی (TOC) در 31 نمونه مطالعه شده از رسوبات کرتاسه بالایی سازندگورپی 0.04 تا 1.67 (میانگین 0.32) و در 13 نمونه مطالعه شده بخش پالیوژن سازند گورپی 0.13 تا 0.33 (میانگین 0.22) درصد وزنی می-باشد. همچنین مقدار پارامتر S2 در بخش کرتاسه 0.02 تا 6.66 (میانگین 0.87) و در بخش پالیوژن 0.03 تا 0.26 (میانگین 0.07) mg HC/grRock می باشد. این مقادیر بیانگر توان ضعیف تا مناسب برای سازندگورپی در بخش کرتاسه بالایی و توان ضعیف برای بخش پالیوژن در برش مورد مطالعه است. داده های نمونه های مورد مطالعه برروی نمودار HI/OI و نمودار S2/TOC نشان دهنده آن است که توالی رسوبی کرتاسه بالایی به طور عمده دارای کروژن نوع II تا کروژن II/III بوده و توانایی زایش نفت/گاز را دارد. حال آنکه توالی رسوبی دانین عمدتا حاوی کروژن نوع IV بوده و فاقد توانایی تولید هیدروکربن است. همچنین رخساره های آلی تعیین شده برای توالی کرتاسه بالایی محدوده C تا D و برای توالی رسوبی دانین محدوده BC و C را نشان می دهد. نهایتا پارامترهای Tmax و PI بیانگر بلوغ نسبتا بالای سازندگورپی بوده و نشان دهنده ورود آن به پنجره نفتی است.

زبان:
فارسی
صفحات:
83 تا 96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2299310 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!