ارتباط بین کاهش بویایی با ائوزینوفیلی توربینیت میانی (بیان ژن CLC) در بیماران با رینوسینوزیت مزمن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مقدمه :

با توجه به نقش احتمالی ژن Charcot leyden crystals (CLC) در کاهش بویایی، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین کاهش بویایی با ایوزینوفیلی توربینیت میانی در بیماران با رینوسینوزیت مزمن انجام گرفت.

روش ها: 

در این مطالعه ی مقطعی، 45 بیمار مبتلا به رینوسینوزیت مزمن که از ابتدا تا انتهای سال 1399 به بیمارستان های الزهرا (س) و آیت الله کاشانی اصفهان مراجعه نمودند، تحت بیوپسی توربینیت میانی قرار گرفتند و با آزمایش Real time polymerase chain reaction (Real time PCR)، بیان ژن CLC در آنان بررسی گردید. وضعیت بویایی بیماران با دو پرسش نامه ی آزمایش متانول (CCCLC) و Sino-nasal outcome test-22 (SNOT-22) بررسی شد و ارتباط بین بیان ژن CLC و قدرت بویایی تحت ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها:

میانگین نمره ی بویایی افراد تحت مطالعه، 27/1 ± 73/4 بود که این میانگین در افراد CLC منفی و مثبت به ترتیب 81/0 ± 58/5 و 77/0 ± 58/3 بود و افراد CLC منفی از سطح بویایی بالاتری برخوردار بودند (001/0 > P). میانگین نمره ی SNOT-22 در کل بیماران تحت مطالعه 88/14 ± 49/83 بود و در دو گروه CLC منفی و مثبت، به ترتیب 43/15 ± 58/77 و 54/9 ± 58/91 و اختلاف دو گروه معنی دار بود (001/0 = P).

نتیجه گیری:

 بین بیان ژن CLC و کاهش حس بویایی در بیماران مبتلا به رینوسینوزیت مزمن ارتباط معنی داری وجود دارد و حس بویایی در بیماران CLC مثبت، کمتر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
357 تا 362
لینک کوتاه:
magiran.com/p2299628 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!