مقایسه خوش خوراکی چند گونه مرتعی برای چرای گوسفند (مطالعه موردی: مراتع روستای ده شیخ در استان کهگیلویه و بویراحمد)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

آگاهی از خوش خوراکی گونه های گیاهی در برآورد تولید علوفه قابل دسترس دام در هر رویشگاه مرتعی امری ضروری است. در این تحقیق از روش زمان سنجی با هدف تعیین خوش خوراکی سه گونه چند ساله Gundelia tournefortii، Bromus tomentellus و Hordeum bulbosum و دو گونه یک ساله Aegilops triuncialis و Taeniatherum crinitum در مراتع روستای ده شیخ در استان کهگیلویه و بویراحمد استفاده شد، به این صورت که از چرای دو راس گوسفند از گیاهان مختلف (بعد از یک ساعت چرای عادی با هدف حذف اثر گرسنگی دام) زمان سنجی به عمل آمد و مدت زمان چرای دام از هر گونه گیاهی مشخص شده و با توجه به کل زمان چرا، درصد خوش-خوراکی هر گونه تعیین شد. نتایج این تحقیق نشان داد گونه های مورد مطالعه در زمان های مختلف در طول روز دارای خوش خوراکی یکسانی برای گوسفند هستند. همچنین نتایج نشان داد در مرحله رشد رویشی و گلدهی، گونه Hordeum bulbosum به ترتیب با 24/01 و 29/70 درصد و در مرحله بذردهی نیز گونه Bromus tomentellus با 22/44 درصد، دارای بیشترین خوش خوراکی بودند؛ بنابراین می توان سیستم چرا برای این مرتع را طوری اعمال کرد که هر تیپ گیاهی زمانی مورد چرا واقع شود که در آن مرحله از رشد، گونه های تشکیل دهنده آن تیپ، بیشترین خوش خوراکی را برای گوسفند داشته باشند. با اعمال چنین سیستم چرایی، از یک طرف عملکرد دام افزایش پیدا می کند و از طرف دیگر دام با عدم نیاز به لگدکوبی گونه ها برای پیدا کردن گونه خوش خوراک، باعث از بین رفتن سایر گونه ها نمی شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2300065 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!