اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای منتخب اسلامی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از  عوامل شتاب دهنده رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه  طی سال های اخیر می باشد.  موضوع مهم و مورد توجه اقتصاددانان چگونگی اثر FDI  بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان است.  در اقتصاد بسته، هیچگونه دسترسی به ابزار های مالی خارجی و پس انداز وجود ندارد زیرا چنین اقتصادی صرفا متکی به پس انداز ها و منابع سرمایه گذاری خارجی است. اما در اقتصاد باز ، سرمایه گذاری یا از منابع پس انداز های داخلی و یا از سرمایه گذاری خارجی تامین می شود. در این مطالعه اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی 30 کشور منتخب اسلامی بررسی می شود. برای تخمین مدل از تکنیک PMG که برای پانل های نامتجانس پویا استفاده شده است و دوره زمانی مورد مطالعه 1992-2016 می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که FDI  دارای اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه است. البته اثر متقابل FDI  و سرمایه انسانی، FDI  و تجارت باز بر رشد اقتصادی بیشتر از اثرات انفرادی آنها در کوتاه مدت و بلند مدت است. بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهاد می شود که دولت ها باید سیاست های مالی، پولی و تجاری مناسب را برای مساعد نمودن محیط جهت جذب جریان سرمایه خارجی به عنوان مکملی برای سرمایه خارجی به کار برند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
117 تا 131
لینک کوتاه:
magiran.com/p2300129 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!