مشکلات سلامت روان در دانش آموزان مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دوره اول متوسطه و مقایسه آن با مدارس عادی دولتی در استان سمنان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

سلامت روان در دانش آموزان به عوامل متعددی مربوط است. این مطالعه با هدف بررسی مشکلات سلامت روان در دانش آموزان مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی و مقایسه آن با مدارس عادی دولتی دوره اول متوسطه استان سمنان (1398) انجام شد.

مواد و روش ها: 

در یک مطالعه مقطعی و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، دانش آموزان با استفاده از پرسش نامه توانایی ها و مشکلات (SDQ) از نظر مشکلات سلامت روان در پنج حیطه عاطفی، سلوک، بیش فعالی، روابط با همسالان و همیاری اجتماعی بررسی شدند.

یافته ها: 

تعداد 624 دانش آموز (304 پسر و 320 دختر) از 24مدرسه دولتی منتخب در مطالعه شرکت کردند. فراوانی موارد دارای مشکلات در مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی 291 نفر (6/18%، فاصله اطمینان 95%: 1/14% تا 0/23%) و در مدارس عادی دولتی 331 نفر (30%، فاصله اطمینان 95%: 1/25% تا 9/34%) بود (001/0<p). شیوع کلی مشکلات پس از وزن دهی جمعیتی 8/28% برآورد شد. دانش آموزان مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی در حیطه های عاطفی و سلوک وضعیت بهتری را نشان دادند (001/0<p). با تطبیق متغیرهای زمینه ای، تحصیل در مدارس عادی دولتی با افزایش معنی دار شانس وجود مشکلات سلامت روان همراهی نشان داد (نسبت شانس تطبیق). یافته 90/1، فاصله اطمینان 95%: 06/1 تا 42/3، 032/0=P).

نتیجه گیری: 

تفاوت در شیوع گرچه می تواند تا حدی مربوط به تفاوت های فردی و اختلاف در محیط درسی مدارس باشد، اما  نقش تفاوت های اقتصادی اجتماعی نباید از نظر دور بماند. با عنایت به شیوع نسبتا بالای مشکلات سلامت روان، توجه بیش تر به انجام موثر غربالگری و پایش دوره ای در دانش آموزان خصوصا در مدارس عادی دولتی پیشنهاد می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
520 تا 529
لینک کوتاه:
magiran.com/p2300382 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!