اثر تمرین مقاومتی در منزل بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی، فشار خون و شاخص های چاقی شکمی سالمندان در دوران قرنطینه کووید- 19

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

شیوع بیماری کووید-19 و خانه نشینی می تواند بسیاری از مشکلات جسمانی و روحی روانی در سالمندان را به همراه داشته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر ورزش در منزل بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی، فشار خون و شاخص های چاقی شکمی مردان سالمند ، در دوران قرنطینه کووید 19می باشد.

مواد و روش ها

در مطالعه ای نیمه تجربی، تعداد 20 مرد (5/35 ± 65/20 سال) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دوگروه 10 نفری تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی 8 هفته تمرین مقاومتی را به صورت دو جلسه در هفته انجام دادند. در ابتدا و انتهای دوره تمرینی، شاخص های چاقی شکمی، فشار خون و همچنین کیفیت زندگی سالمندان با پرسشنامه سازمان بهداشت جهانی (The World Health Organization Quality of Life) بررسی و اندازه گیری شد. جهت بررسی توزیع داده ها از آزمون شاپیرو- ویلک و همچنین از آزمون t مستقل و t همبسته جهت تجزیه و تحلیل بین گروهی و درون گروهی داده ها در سطح معناداری کمتر از 0/05 استفاده شد.

یافته‌ها

هشت هفته تمرین مقاومتی در خانه باعث افزایش معنادار کیفیت زندگی، و زیر مولفه های آن شامل سلامت جسمانی، سلامت روانی، روابط اجتماعی و سلامت محیط شد(0/05>p). همچنین شاخص های چاقی شکمی مانند شاخص دور کمر، نسبت دور کمر به قد و درصد چربی نیز کاهش معنادار داشت (0/05>p).

نتیجه‌گیری

با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان این نوع تمرینات را به عنوان یک شیوه تمرینی مناسب جهت سلامت سالمندان در دوران قرنطینه به متخصصان و مربیان ورزش پشنهاد نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
70 تا 84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2300617 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!