نقش میانجی فرهنگ سازمانی در رابطه ی بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی (کارکنان رسانه های ورزشی در شهر زاهدان)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این پژوهش، مطالعه ی نقش فرهنگ سازمانی در رابطه ی بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی بود. پژوهش ازلحاظ گردآوری داده ها، همبستگی و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان رسانه های ورزشی در شهر زاهدان به تعداد 70 نفر بود که سرشماری شدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل سه پرسشنامه رهبری تحول آفرین برنارد و بس (1985)، رفتار شهروندی سازمانی اورگان و همکارانش (1997) و پرسشنامه فرهنگ سازمانی کاتلر (2000) بود. برای بومی سازی پرسش نامه های پژوهش،مجددا روایی همگرا و واگرا و پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ آن ها مورد تایید قرار گرفت. برازش مدل اندازه گیری، ساختاری و مدل کلی، با روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار PLS احراز شد. ضرایب F2 و Q2 و R2 و GOF در دامنه قابل قبول قرار داشتند. نتایج آزمون نشان داد ضرایب معناداری T-value و z-value (آزمون سوبل) خارج از دامنه قدر مطلق 27/3 قرار دارد. با اطمینان 0.99 درصد، روابط مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرها معنادار است. نتایج حاکی از آن است که رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار و قابل قبول دارد. رهبری تحول آفرین بافرهنگ سازمانی رابطه بسیار قوی و مثبت دارد. همین طور فرهنگ سازمانی موجب بروز رفتارهای شهروند سازمانی در سازمان می شود و این دو متغیر باهم رابطه مثبت و سازنده دارند. درنهایت فرهنگ سازمانی در رابطه رهبری تحول آفرین با رفتار شهروند سازمانی نقش میانجی ایفا می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
93 تا 106
لینک کوتاه:
magiran.com/p2302276 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!