تحلیل ذینفعان و نهاد آب در راستای پایداری منابع آب (مورد مطالعه حوضه آبریز زاینده رود)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

شرایط اقلیمی و خشکسالی سال های اخیر، حوضه آبریز زاینده رود را با چالش پایداری منابع آب روبه رو ساخته است. پایداری منابع آب با نهادهای متناسب با شرایط حوضه و ذینفعان مشارکت کننده تحقق پیدا خواهد کرد. هدف این تحقیق شناسایی نهاد آب و مولفه های آن در حوضه ی آبریز زاینده رود بود. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان و متخصصان آب حوضه ی آبریز زاینده رود بودند(N=312). ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی پرسشنامه و در بخش کیفی مصاحبه ساختاریافته بود. روش تعیین حجم نمونه در بخش کمی فرمول کوکران بود که بر اساس آن 173 نفر تعیین گردید. رویکرد نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند بود که با روش گلوله برفی 15 نفر گزینش شد. برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و دیاگرام رنگین کمان استفاده شد. یافته ها نشان داد که شورای عالی آب، استانداری ها، وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان های تابع آنها جزء کنشگران کلیدی در سطح حوضه هستند.  همچنین نتایج نشان داد؛ نهاد آب دارای سه مولفه ی اداره ی آب، سیاست آب و قوانین آب است که ضرایب استانداردشده ی آن ها به ترتیب 80/0، 64/0، 53/0 بدست آمد. هر سه مولفه ی ذکرشده در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار بودند.

زبان:
فارسی
صفحات:
2365 تا 2378
لینک کوتاه:
magiran.com/p2303388 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!