تاثیر نمونه سازی بر موفقیت محصول جدید با نقش تعدیل گر دخالت مشتری و سرعت انتشار اطلاعات (مورد مطالعه: شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

موفقیت محصول جدید به عنوان برترین عامل برای موفقیت شرکت ها و حتی بقای آن ها محسوب می شود. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر نمونه سازی و دخالت مشتری بر موفقیت محصول جدید در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی است. این پژوهش از نوع هدف کاربردی بوده و روش پژوهش، توصیفی- همبستگی است که در آن جامعه آماری 250 نفر از مدیران شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی در نظر گرفته شده و طبق فرمول مورگان نمونه پژوهش 150 نفر است. به منظور جمع آوری داده ها از یک پرسشنامه محقق ساز 33 سوالی استفاده شده است. روایی پرسشنامه به روش روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ> 7/0 سنجیده شد. آزمون فرضیه های تحقیق با روش رگرسیون خطی و نرم افزار لیزرل انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که نمونه سازی تاثیر مثبت و معناداری بر موفقیت محصول جدید دارد و همچنین نقش تعدیل گر دخالت مشتری در رابطه نمونه سازی بر موفقیت محصول جدید مورد تایید قرار گرفته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
21 تا 36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2305951 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!