پایش تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از RS و GIS در مراتع چهارباغ استان گلستان طی یک دوره 30 ساله

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

استفاده از روش های دقیق و با کمترین هزینه به منظور پایش تغییرات کمی پوشش گیاهی، نقش به سزایی در مدیریت کارا و پایداری عرصه های وسیع مرتعی ایفا خواهد نمود. در این پژوهش، تغییرات طبقات پوشش گیاهی مراتع چهارباغ استان گلستان با استفاده از داده های ماهواره ای سنجنده های TM (Landsat 5) و oli (Landsat 8) در یک دوره 30 ساله آماری (2018-1988) بررسی شد. به منظور بررسی تغییرات پوشش گیاهی مقادیر عددی شاخص NDVI بر اساس طبقات پوشش شامل پوشش خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف برای سال 2018 طبقه بندی شد و تغییرات رخ داده با استفاده از فن CROSSTAB تعیین گردید. دقت ارزیابی با مقایسه تصاویر ماهواره ای و اطلاعات زمینی و محاسبه ضریب کاپا انجام شد. نتایج به خوبی تغییرات کاهشی، افزایشی و نیز طبقات پوشش بدون تغییر را نشان داد به طوری که دقت کلی و ضریب کاپای نقشه ها برای سال 2018 به ترتیب معادل 90 درصد و 86/0 به دست آمد. بیش ترین افزایش مساحت در اراضی با پوشش گیاهی خوب طی سال 1988 تا سال 2018 صورت گرفته به طوری که این طبقه از مقدار 5/ 2025 هکتار به 7/2323 هکتار افزایش نشان داد. به طور کلی بیش ترین کاهش مساحت در اراضی با پوشش خیلی ضعیف و معادل 7/22 هکتار بود و طبقه پوشش ضعیف از 1/376 به 18/103 هکتار و طبقه پوشش خوب نیز از 1/530 به 3/527 هکتار در سال 2018 کاهش یافت. ارزیابی ها نشان داد که کاربرد سنجش از دور توانایی آشکارسازی تغییرات جزیی طبقات پوشش گیاهی را تحت عوامل محیطی و مدیریتی در مناطق نیمه مرطوب در طول زمان را دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
180 تا 194
لینک کوتاه:
magiran.com/p2306295 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!