بررسی رابطه بین افشای داوطلبانه زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر و ارزش گذاری بازار سهام و نقش حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین افشای داوطلبانه زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر و ارزش گذاری بازار سهام و نقش حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور 140 شرکت طی بازه زمانی 1397-1392 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش اطلاعات مربوط به متغیرها از نرم افزار ره آورد نوین3 استخراج شده و توسط نرم افزار اکسل تلخیص، طبقه بندی ، محاسبه و در نهایت از طریق نرم افزارهای ایویوز و استاتا در سطح اطمینان 95/0 فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت. یافته های فرضیه اول نشان داد که بین افشای داوطلبانه زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر و ارزش گذاری بازار سهام در شرکت ها رابطه معناداری و مثبتی وجود دارد. همچنین یافته های فرضیه دوم نشان داد که بین حاکمیت شرکتی و ارزش گذاری بازار سهام در شرکت ها رابطه معناداری و مثبتی وجود دارد. علاوه بر این یافته های فرضیه سوم نشان داد که حاکمیت شرکتی بر رابطه بین افشای داوطلبانه زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر و ارزش گذاری بازار سهام در شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2306366 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.