تاثیر سواد مالی بر متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان کارشناسی دانشگاه های شهرستان بهبهان

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر سواد مالی بر متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان کارشناسی دانشگاه های شهرستان بهبهان می باشد. در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که؛ سواد مالی تا چه اندازه بر متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان کارشناسی دانشگاه های بهبهان تاثیر دارد؟ جامعه آماری این پژوهش، کلیه ی دانشجویان کارشناسی دانشگاه های بهبهان (دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و دانشگاه فرهنگیان امام صادق) می باشد که در حال حاضر تعداد 3680 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه های شهرستان بهبهان را شامل می شود. همچنین تعداد 348 دانشجوی کارشناسی با استفاده از روش نمونه گیری کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سواد مالی دانشجویان، معین الدین در سال 1390  استفاده شده و در انجام آن از تکنیک های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی از جمله فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار، مینیمم، ماکزیمم و واریانس و استنباطی از جمله تحلیل رگرسیون، ضریب تعیین، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون F و آزمون t با نرم افزار Spss 26 استفاده می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد، سواد مالی بر متغیرهای جمعیت شناختی (سن، جنسیت، نوع دانشگاه، رشته ی تحصیلی، وضعیت تاهل، وضعیت شغلی، میزان درآمد ماهیانه) دانشجویان کارشناسی دانشگاه های شهرستان بهبهان تاثیر مثبت و معنادار دارد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p2306501 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!