بررسی تاثیر تامین مالی از طریق استقراض بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

این مقاله به بررسی تاثیر تامین مالی از طریق استقراض (هزینه بدهی)بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. تامین مالی از طریق استقراض به عنوان متغیر مستقل و مدیریت سود متغیر وابسته میباشند که هر یک بصورت مجزا سنجیده شده اند. در تحقیق حاضر جامعه آماری شامل کلیهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1331 تا پایان سال 1311 میباشد. بر اساس شرایط نمونه آماری، تعداد 151 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. با توجه به ماهیت این تحقیق، جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای استفاده شده است. داده های موردنیاز از طریق مراجعه به صورتهای مالی، یادداشتهای توضیحی، گزارشهای هفتگی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و با استفاده از آخرین ویرایشهای نرم افزارهای رهآورد نوین جمع آوری شده است. در پایان از آزمونهای آماری توصیفی)میانگین، میانه، ماکزیمم، مینیمم، انحراف معیار، ضریب تغییرات، آماره جارک- برا و احتمال جارک- برا(و استنباطی)آزمونهای ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده، مقدار جارک- برا، باقیمانده احتمال جارک- برا، باقیمانده احتمال آماره F و آماره دوربین- واتسون(با استفاده از نرم- افزار Eviews استفاده شده است. در پایان نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش حاکی از آن است که تامین مالی از طریق استقراض)هزینه بدهی(بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنادار دارد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
304
لینک کوتاه:
magiran.com/p2306514 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!