ارزیابی عملکرد یک طرح واره لایه مرزی سیاره ای با استفاده از آزمایش GABLS1 در نسخه تک ستونی مدل جهانی توسعه یافته برمبنای تاوایی پتانسیلی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

شبیه سازی درست ساختار لایه مرزی جو به ویژه در شرایط پایدار از موضوعات چالش انگیز در مدل های عملیاتی جوی است. آزمایش های مقایسه متقابل مدل ها همچنان اختلاف های شایان توجهی را در پیش بینی متغیرهای لایه مرزی جو در مدل های عملیاتی و تحقیقاتی نشان می دهند. در این مطالعه، یک طرح واره لایه مرزی مرتبه 5/1 برای ارزیابی عملکرد پیوند آن با هسته دینامیکی مدل جهانی دانشگاه تهران (UTGAM) با کاربست نسخه تک ستونی مدل یادشده و استفاده از آزمایش های استاندارد مقایسه متقابل GABLS1 بررسی شده است. همچنین، عملکرد مختصات قایم سیگما-تتا و سیگما-پی در دو حالت با تفکیک پذیری قایم مختلف 14 و 33 تراز تا زیر ارتفاع 3 کیلومتر ارزیابی شد. در مجموع اختلافی جزیی بین مختصات سیگما-تتا و سیگما-پی در حالت های تفکیک پایین با هم و همچنین حالت های تفکیک بالا با هم مشاهده شد که این اختلاف در تفکیک پذیری پایین بیشتر نمایان است. در هر دو مجموعه از آزمایش ها، بهبود نتایج شبیه سازی ها با افزایش تفکیک پذیری هویدا است. علاوه بر اینها به نظر می رسد که نزدیک تر کردن موقعیت قرارگیری پایین ترین تراز صحیح از سطح در حالت با تفکیک پذیری بالا بر بهبود نتایج در این حالت موثر بوده است. مقایسه نیم رخ قایم باد با سایر مدل های عملیاتی شرکت کننده در آزمایش GABLS1 عملکرد بهتر طرح واره لایه مرزی استفاده شده در این پژوهش را نشان می دهد اما برای نیم رخ قایم دمای پتانسیلی در ارتفاعات پایین، اریبی محسوس منفی شبیه سازی شده است. برطبق نتایج، طرح واره لایه مرزی استفاده شده همچون سایر مدل های عملیاتی پیش بینی وضع هوا، برای شرایط پایدار پخش تکانه و گرما را بیش برآورد می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
285 تا 300
لینک کوتاه:
magiran.com/p2306916 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!