بررسی انواع اختلالات شخصیت در دختران 18-12 ساله مقیم مرکز حمایت و بازپروری دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی شهر رشت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

شناسایی پیشایندهای بروز آسیب های اجتماعی و یا شناسایی آثار بروز آسیب های اجتماعی به ویژه از لحاظ تولید اختلالات شخصیتی در نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله مراکز نگهداری سازمان بهزیستی، ارزش ویژه‌ای دارد. تحقیق حاضر، درصدد پاسخگویی به این مساله است که شیوع انواع گوناگون اختلالات شخصیتی در دختران 12 تا 18ساله مقیم مرکز حمایت و بازپروری دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی شهر رشت، چگونه بوده و میزان شدت وجود این اختلالات، چگونه تابع ویژگی‌های فردی(کفایت اجتماعی و رضایت زندگی) و ویژگی‌های خانوادگی(تعارض والد – نوجوان و کارکرد خانواده) است؟ در این تحقیق، به صورت ترکیبی، از دو روش زمینه یابی و همبستگی استفاده شده، جامعه آماری آن شامل کلیه دختران 12 تا 18 ساله مقیم مرکز حمایت و بازپروری دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی شهر رشت بوده که از تاریخ 1/10/1396تا 1/2/1397 در این مرکز اسکان داشته‌اند. با توجه به محدود بودن این نفرات (7 نفر) حجم نمونه تحقیق، عینا مشابه جامعه تحقیق بوده و بدین لحاظ، از روش نمونه‌گیری تمام شمار و در دسترس، استفاده شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات، از آزمون وودورث، پرسش نامه شخصیت مرزی (BPI)، مقیاس رضایت از زندگی (هیوبنر،1994)،  مقیاس کفایت اجتماعی پرندین (1385)، مقیاس تعارض والد – نوجوان (اسدی و همکاران،1390) و مقیاس کارکرد خانواده (اپستین،2003) استفاده و برای تجزیه و تحلیل داده از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. تحلیل داده ها نشان داده ضریب همبستگی منفی بین کفایت اجتماعی و اختلالات شخصیتی، هیجان پذیری(85/0-)، وسواس(25/0-)، گوشه گیری (32/0-)، افسردگی(68/0-)، پرخاشگری(67/0-)، بی‌قراری(76/0-) وجود دارد. ضمن آن که ضریب همبستگی منفی بین رضایت از زندگی و اختلالات شخصیتی هیجان پذیری(80/0-)، وسواس(20/0-)، گوشه گیری(30/0-)، افسردگی(60/0-)، پرخاشگری(61/0-) و بی قراری(70/0-) قابل مشاهده است. رابطه تعارض والد- نوجوان با شدت اختلالات شخصیتی به صورت ضریب همبستگی مثبت با هیجان‌پذیری(65/0+)، وسواس(42/0+)، گوشه گیری (38/0+)، گرایش به افسردگی(61/0+)، پرخاشگری(66/0+)، بی قراری (75/0+)، رفتار ضد اجتماعی(20/0+) و شخصیت مرزی (23/0+) بوده است . نتایج نشان داده است که  ضریب همبستگی مثبت بین کارکرد نامناسب خانواده و هیجان پذیری(55/0+)، وسواس(40/0+)، گوشه گیری(28/0+)، گرایش به افسردگی(51/0+)، پرخاشگری(69/0+)، بی قراری (70/0+)، رفتار ضد اجتماعی(18/0+) و شخصیت مرزی (13/0+) وجود دارد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2307361 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!