اثربخشی بازی های گروهی بر اختلالات رفتاری پسران زیر 10 سال مبتلا به نشانگان داون در رشت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

نتایج پژوهش ها حاکی از آن است که کودکان دارای نشانگان داون، دچار مشکلات رفتاری می‌باشند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش بازی های گروهی بر مشکلات رفتاری دانش آموزان با نشانگان داون است. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی است و طرح آن به شکل پیش آزمون– پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد.کودکان پس از مصاحبه تشخیصی به منظور انتخاب برای حضور در جلسه های گروه و احراز معیارهای ورودی به عنوان آزمودنی، انتخاب شدند. کودکان انتخاب شده به طور تصادفی در گروه آزمایشی و یک گروه کنترل قرار داده شدند. برنامه آموزش بازی درمانی در 12 جلسه 60 دقیقه ای به گروه آزمایش ارایه شد، در حالی که گروه کنترل، آموزش خاصی ندید. همچنین از پرسش نامه مشکلات رفتاری راتر پس از تایید روایی و پایایی، به صورت پیش آزمون و پس آزمون، استفاده گردید. یافته های به دست آمده، نشان می دهد مقدار همبستگی بین پیش آزمون–  پس آزمون مشکلات رفتاری از نظر آماری معنادار است(01/0≥ P). بنابراین باید گفت که  بازی درمانی برکاهش مشکلات رفتاری این کودکان موثر است و از این رویکرد، می توان برای بهبود کاهش مشکلات رفتاری این کودکان استفاده کرد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2307363 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!