بررسی رابطه تحریف های شناختی، بهزیستی روانشناختی و دلزدگی زناشویی با میزان سلامت روان زوجین متقاضی طلاق در شهر رشت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تحریف های شناختی، بهزیستی روانشناختی و دلزدگی زناشویی با میزان سلامت روان در بین زوجین متقاضی طلاق شهرستان رشت می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کلیه زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به مرکز کاهش طلاق شهر رشت بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی150 نفر برای انجام این پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه تحریف های شناختی(1389)، بهزیستی روانشناختی ریف(1989) و دلزدگی زناشویی (1996) و سلامت روان می باشد. جهت تجزیه تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین تحریف های شناختی، بهزیستی روانشناختی و دلزدگی زناشویی با میزان سلامت روان در بین زوجین متقاضی طلاق رابطه معناداری وجود دارد. از نتایج این پژوهش می توان در مشاوره های پیش از ازدواج و حل تعارضات زناشویی استفاده کرد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
75
لینک کوتاه:
magiran.com/p2307365 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!