بررسی عوامل اجتماعی موثر بر افسردگی در میان دانشجویان دانشگاه کاشان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف این پژوهش، بررسی برخی عوامل اجتماعی موثر بر افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه کاشان بوده است. در چهارچوب نظری پژوهش حاضر، از دیدگاه های نظری روان تحلیل گری، رویکرد رفتاری و دیدگاه های رفتارنگر فروید و آبراهام استفاده شده است. روش پژوهش حاضر، روش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات در آن، پرسش نامه است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه کاشان و جمعیت نمونه 300 نفر می باشد. نتایج حاکی از آن است که بین متغیرهای گرایش مذهبی، عملکرد خانواده و عزت نفس با متغیر افسردگی، رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. بین متغیرهای ویژگی های شخصیتی فردی، پایگاه اقتصادی - اجتماعی و اتفاقات یک سال گذشته با متغیر افسردگی، رابطه معنادار و مستقیم وجود داشته است. همچنین تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای گرایش مذهبی، عملکرد خانواده، عزت نفس و اتفاقات یک سال گذشته، تاثیرگذارترین متغیرها بر متغیر افسردگی بوده اند. به موازات پایین آمدن گرایش مذهبی، کاهش حمایت خانواده از فرد و عزت نفس فرد و همچنین، به موازات بالا رفتن میزان چالش های شخصیتی فردی، پایگاه اقتصادی - اجتماعی و بروز حوادث ناگوار در زندگی فردی و خانوادگی، میزان افسردگی در دانشجویان افزایش پیدا می کند.

زبان:
فارسی
در صفحه:
105
لینک کوتاه:
magiran.com/p2307367 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!