بررسی توان هیدروکربن زایی و ارتباط پرتو اورانیوم با محتوای کربن آلی در سازندگورپی، برش های سیاه کوه دهلران و کوه گورپی - زاگرس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این تحقیق سازندگورپی با سن کامپانین تا دانین، در برش یال جنوبی سیاه کوه دهلران و یال شمالی کوه گورپی بررسی شده است. هدف از این پژوهش بررسی توان هیدروکربن زایی و میزان بلوغ حرارتی سازندگورپی براساس پارامترهای حاصل از پیرولیز راک اول به همراه استفاده از داده های گامای سطحی، جهت بررسی نسبت اورانیوم به کربن آلی (U / TOC) می باشد. ضخامت سازندگورپی در برش سیاه کوه 122 متر و در برش کوه گورپی 305 متر است. براساس نتایج به دست آمده از پیرولیز راک اول (34 نمونه برداشت شده) از سازندگورپی، این سازند از دیدگاه توان هیدروکربن زایی در برش سیاه کوه، در محدوده ضعیف و در برش کوه گورپی در محدوده ضعیف تا متوسط قرار می گیرد. مواد آلی موجود در نمونه های سازندگورپی در برش سیاه کوه از نوع III و II/III و مواد آلی موجود در برش کوه گورپی غالبا از نوع II/III و III می باشند. مواد آلی موجود در این نمونه ها برجا بوده و براساس میزان بلوغ حرارتی نمونه های مورد مطالعه، سازند گورپی در برش های سیاه کوه و کوه گورپی بالغ و مربوط به پنجره نفت زایی و مرحله اصلی تولید هیدروکربن می باشد. همچنین بر اساس داده های اورانیوم برداشت شده توسط دستگاه پرتونگار گامای سطحی در مقایسه با نتایج کربن آلی، مشخص شد که در برش سیاه کوه، با افزایش اورانیوم میزان کربن آلی کاهش می یابد. این رابطه معکوس می تواند بر اثر ارتباط اورانیم با حضور ترکیبات فسفاتی و گاها گلوکونیت (نه حضور آن در کربن آلی) بوده باشد. در برش کوه گورپی رابطه مستقیم بین تمرکز ماده آلی و مقدار اورانیوم مشاهده شد، فراوانی اورانیوم اغلب توسط کربن آلی کنترل شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
190 تا 205
لینک کوتاه:
magiran.com/p2307682 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!