کارایی اسانس میکروکپسول نعناع فلفلی (.Mentha piperita L) بر فراسنجه های زیستی کنه تارتن دو لکه ای، Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)، از مهم ترین آفات کشاورزی بوده که خسارت بالایی را به دامنه وسیعی از محصولات کشاورزی وارد می کند. امروزه به علت مشکلات ناشی از آفت کش های شیمیایی مانند بروز مقاومت و خطرات زیست محیطی، استفاده از اسانس های گیاهی مورد توجه می باشد. از شیوه های عمده در راستای اصلاح خواص فیزیکی اسانس ها و کاربردی کردن آن در کنترل آفات کشاورزی، فرموله کردن آنها می باشد. در این راستا اسانس نعناع فلفلی .Mentha piperita L از طریق روش کواسرواسیون با انجام یکسری تغییرات میکروکسپوله شد و تاثیر غلظت های زیر کشنده آن روی فراسنجه های دموگرافی کنه تارتن دو لکه ای در شرایط دمایی 2±25 درجه سانتی گراد، رطوبت 5±60 درصد و دوره نوری 8:16 (روشنایی:تاریکی) ساعت بررسی شد.داده های بدست آمده براساس تیوری جدول زندگی دو جنسی تجزیه و تحلیل شد. تمام غلظت های زیر کشنده موجب کاهش معنی دار دوره تخم ریزی، باروری کل و طول دوره زندگی کنه تیمار شده نسبت به شاهد شد. حداکثر و حداقل میانگین طول عمر کنه های نر و ماده در گروه تیمار نشده و LC30 مشاهده گردید. باروری کل از 98/34 در تیمار با غلظت LC30 تا 74/56 نتاج/فرد در شاهد متغیر بود. کمتر ین نرخ خالص تولید مثل (R0) 06/17 تخم/فرد/نسل در غلظت LC30 برآورد شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) در تیمار شاهد 22/0 و در تیمار LC30 19/0 (نتاج/ فرد/روز) ثبت گردید. مدت زمان یک نسل (T) با افزایش غلظت های آزمایشی، کاهش معنی داری را نشان داد. نتایج  نشان داد که غلظت های زیرکشنده اسانس میکروکپسوله M. piperita، می تواند شاخص های زیستی کنه T. urticae را تحت تاثیر قرار دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2307727 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!