تاثیر عصاره های جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum) و تلخ بیان (Sophora alopecuroides) روی نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (Meloidogyne incognita)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
نماتدهای ریشه گرهی (.Meloidogyne spp) از جمله عوامل بیماری زای بسیار مهمی هستند که خسارت زیادی به محصولات کشاورزی وارد می سازند. روش های متعددی مانند تناوب زراعی، ارقام مقاوم و ترکیبات شیمیایی برای کنترل آن ها به کار گرفته شده است. هزینه بالا و مشکلات زیست محیطی ترکیبات شیمیایی، توجه محققان را به استفاده از روش های غیرشیمیایی هم چون استفاده از گیاهان و عصاره های گیاهی برای مدیریت این نماتدها معطوف کرده است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثرات بازدارندگی عصاره های جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum) و تلخ بیان (Sophora alopecuroides) روی فعالیت نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) شامل تفریخ تخم و مرگ و میر لارو سن دوم نماتد در شرایط آزمایشگاه و گلخانه بود. پس از انجام نمونه برداری، خصوصیات ریخت شناسی نماتدهای جداسازی شده بررسی و تعیین گونه صورت گرفت. از سه غلظت مختلف هر عصاره در سه تکرار در آزمایشگاه استفاده شد. میزان تفریخ تخم و مرگ و میر لارو سن دوم نماتد ریشه گرهی (M. incognita) پس از 24، 48 و 72 ساعت در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. در آزمون گلخانه ای، دو ماه پس از مایه زنی، برخی صفات رشدی گیاه شامل (وزن تر اندام هوایی، وزن تر ریشه و طول ساقه) و صفات مربوط به آلودگی نماتد (تعداد گال، توده تخم و فاکتورتولیدمثل) اندازه گیری شد. مراحل آزمون دو بار تکرار شد و از میانگین داده ها برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده گردید. تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار SAS و مقایسه میانگین تیمارها با آزمون توکی انجام گرفت. طبق نتایج آزمایشگاهی، میزان بازدارندگی از تفریخ تخم و مرگ و میر لاروهای سن دوم، با غلظت عصاره ها رابطه مستقیم داشت. بیشترین درصد مرگ و میر لارو و تفریخ تخم، مربوط به عصاره جلبک دریایی با غلظت چهار در هزار و عصاره تلخ بیان با غلظت یک و نیم در هزار بود. در نتایج گلخانه ای، متوسط میزان مرگ و میر لارو سن دوم نماتد در عصاره جلبک دریایی، تلخ بیان و نماتدکش کادوزافوس به ترتیب 66/80، 35/81 و 85/31 درصد بود. افزودن عصاره های گیاهی باعث کاهش تولیدمثل نماتد ریشه گرهی در گیاهان گوجه فرنگی آلوده گردید. بیشترین شاخص های رشدی گیاه بدون نماتد زمانی مشاهده شد که عصاره جلبک دریایی در اختیار گیاه قرار گرفت. در گیاهان گوجه فرنگی آلوده به نماتد، تمام تیمارهای اعمال شده به خاک گلدان باعث افزایش معنی دار وزن تر اندام هوایی شدند. نتایج این مطالعه نشان دهنده اثر مثبت تیمارهای مورد مطالعه شامل عصاره های جلبک دریایی و تلخ بیان و نویدبخش استفاده از آنها برای کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2307728 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!