تغییرات فراسنجه های زیستی بالتوری سبز،Chrysoperla carnea Stephens (Neuroptera: Chrysopidae)، در تماس با غلظت زیرکشنده تیامتوکسام، ایمیداکلوپراید و استامی پراید

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بالتوری ها از حشرات شکارگری هستند که در برنامه های کنترل زیستی به میزان زیادی مورد استفاده قرار گرفته اند. در این میان بالتوری سبز  Chrysoperla carnea Stephens(Neuroptera: Chrysopidae) بیشترین توجه را به عنوان یک عامل زیستی امیدبخش برای کنترل با آفات گلخانه ای و مزرعه ای به خود جلب نموده است. اثرات زیرکشندگی تیامتوکسام، ایمیداکلوپراید و استامی پراید بر فراسنجه های دموگرافی بالتوری سبز در شرایط آزمایشگاهی 2±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 8:16 ساعت (روشنایی: تاریکی) مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های بدست آمده بر اساس تیوری جدول زندگی دوجنسی تجزیه وتحلیل شد. تمام غلظت های زیرکشنده موجب کاهش معنی دار در دوره تخم ریزی، باروری کل، طول عمر و طول دوره زندگی نسبت به شاهد شدند. حداکثر و حداقل میانگین طول عمر افراد بالتوری سبز در گروه تیمار نشده و تیمارشده با LC30 تیامتوکسام مشاهده گردید. باروری کل از 7/208 (نتاج/فرد) در تیمار با غلظت LC30 تیامتوکسام تا 3/302 (نتاج/فرد) در شاهد متغیر بود. نرخ ذاتی (r) و نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) تحت تاثیر افزایش غلظت مصرفی ایمیداکلوپراید قرار نگرفت. نرخ خالص تولیدمثل (R0) در تیمار استامی پرایدبه کمترین میزان خود (1/141 نتاج/فرد/نسل) رسید. مطابق با نتایج این مطالعه، استفاده از غلظت زیرکشنده تیامتوکسام، ایمیداکلوپراید و استامی پراید بر برخی فراسنجه های شکارگر C. carnea تاثیر داشته و از این نتایج می توان در برنامه های مدیریت آفات استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 75
لینک کوتاه:
magiran.com/p2307730 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!