برخی از نماتدهای انگل گیاهی مرتبط با بامیه در استان خوزستان، جنوب غرب ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
گیاه بامیه با نام علمی Abelmoschus esculentus L. Moench متعلق به خانواده ی پنیرک (Malvaceae) و محل پیدایش آن آفریقای مرکزی می باشد. برخی از محققین آن را بومی غرب آفریقا و آسیا می دانند. بامیه گیاهی یک ساله بوده و یکی از مهم ترین سبزیجات میوه ای مناطق گرمسیری محسوب می گردد. استان خوزستان یکی از مناطق اصلی کشت این محصول در ایران می باشد و سطح زیر کشت آن در خوزستان به بیش از 2600 هکتار می رسد. نظر به این که تاکنون پژوهش کاملی در خصوص شناسایی فون نماتدهای انگل گیاهی مرتبط با این گیاه در کشور انجام نگرفته بود و گزارش های موجود صرفا محدود به ذکر آلودگی و حساسیت گیاه بامیه به نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica)  بود، مطالعه حاضر با هدف شناسایی گونه های نماتد انگل گیاهی مزارع بامیه در استان خوزستان انجام پذیرفت. تعداد 95 نمونه خاک و ریشه از مزارع بامیه در مناطق مختلف استان خوزستان جمع آوری گردید. برای استخراج نماتدهای کرمی شکل از خاک از دو روش الک-سانتریفیوژ و سینی استفاده شد و در صورت وجود آلودگی به نماتد ریشه گرهی، با استفاده از سوزن و اسکالپل، از محل گال های ریشه جداسازی گردید. پس از استخراج نماتدها، تثبیت و انتقال آن ها به گلیسیرین با روش تکمیل شده ی دگریسه انجام پذیرفت. سپس از نماتدهای جداشده، پرپاراسیون های میکروسکوپی دایمی تهیه گردید. شناسایی گونه ها با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به لوله ی ترسیم و بر اساس ویژگی های ریخت شناسی و ریخت سنجی و با استفاده از کلیدهای معتبر انجام گرفت. در تحقیق حاضر، هشت گونه از پنج جنس متعلق به نماتدهای انگل گیاهی فوق بالاخانواده Tylenchomorpha شناسایی گردید که عبارتند از : Geocenamus brevidens G. microdorus، G. rugosus، Meloidogyne javanica، Pratylenchus thornei،Psilenchus hilarulus ،  P. vinciguerraeوTylenchorhynchus elegans.  اطلاعات ریخت سنجی و عکس های میکروسکوپ نوری برای گونه های مورد مطالعه تهیه شد و تفاوت آن ها با شرح اصلی و یا بعضی از جمعیت های گزارش شده قبلی مورد بحث قرار گرفت. بر اساس منابع موجود، این اولین گزارش از همه گونه های فوق به استثناء M. javanica در مزارع بامیه دنیا می باشد. همچنین اطلاعات ریخت شناسی و ریخت سنجی جمعیت های ایرانی P. vinciguerrae و T. elegans برای اولین بار تهیه گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
77 تا 93
لینک کوتاه:
magiran.com/p2307731 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!