پاسخ فیزیولوژیک و زراعی ژنوتیپ های امید بخش گلرنگ به تنش کمبود آب آخر فصل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

با هدف شناسایی اثرات خشکی آخر فصل روی اجزای عملکرد، عملکرد دانه و روغن و برخی شاخص های فیزیولوژیک مرتبط با تحمل به خشکی در ژنوتیپ های امید بخش گلرنگ، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در اراضی شور مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، طی سال زراعی 98-1397 اجرا شد. فاکتور اصلی، خشکی با دو سطح بدون تنش و تنش از گل دهی تا رسیدگی دانه و فاکتور فرعی، شش ژنوتیپ گلرنگ (پدیده، قزاقی، لاین های92، 68، 97 و 132) بودند. در اثر تنش خشکی، اجزای عملکرد، عملکرد دانه و روغن، شاخص کلروفیل برگ، هدایت روزنه ای و مقدار نسبی آب برگ (RWC) به طور معنی داری کاهش و دمای برگ افزایش یافت و مقادیر این صفاتآن ها بین ژنوتیپ ها متفاوت بود. همبستگی بین این شاخص ها و اجزای عملکرد و عملکرد دانه و روغن معنی دار شد. بنابراین نقش همه اجزای عملکرد و درصد روغن دانه روی محصول دهی معنی دار بود. رقم پدیده و لاین امید بخش 68، با کسب مقادیر بالاتر این شاخص ها، همواره بیشترین عملکرد دانه و روغن را نشان دادند. شاخص های کلروفیل برگ، هدایت روزنه، مقدار نسبی آب برگ و دمای برگ، به اثرات خشکی روی ژنوتیپ های گلرنگ را نشان دادند و توان لازم برای گزینش ژنوتیپ های متحمل به خشکی را داشتند.

زبان:
فارسی
صفحات:
123 -130
لینک کوتاه:
magiran.com/p2309915 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.