آیا افزایش تراکم یولاف وحشی منجر به تغییر زمان کاربرد علف کش های انتخابی گندم می شود؟

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور بررسی تاثیر تراکم های یولاف وحشی، زمان کاربرد و نوع علف کش بر میزان کنترل یولاف وحشی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم، آزمایشی مزرعه ای به صورت کرت های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به منظوردر سال زراعی 1393-1392 در استان فارس شهرستان مرودشت انجام گرفت. تراکم های مختلف یولاف وحشی (صفر، 20، 40، 80، 160 و 320 بوته در مترمربع) به عنوان کرت اصلی، دو علف کش یدوسولفورون+ مزوسولفورون+ مفن پایر دی اتیل (آتلانتیس، 18 گرم ماده موثره در هکتار) و کلودینافوپ پروپارژیل (تاپیک، 64 گرم ماده موثره در هکتار) به عنوان کرت فرعی و زمان کاربرد مرحله 18 زادوکس (هشت برگی) و 23 زادوکس (مرحله پنجه زنی) به عنوان کرت فرعی فرعی درنظر گرفته شدند. کاهش 50 درصد وزن خشک یولاف وحشی (پارامترDen50) توسط علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در دو زمان کاربرد هشت برگی و پنجه زنی، به ترتیب در تراکم 127 و 95 بوته در مترمربع یولاف وحشی و برای علف کش یدوسولفورون+مزوسولفورون در دو زمان هشت برگی و پنجه زنی در تراکم های141 و 149 بوته در مترمربع مشاهده شد. رشد مجدد یولاف وحشی در علف کش کلودینافوپ پروپارژیل نسبت به علف کش یدوسولفورون+ مزوسولفورون در تمامی تراکم ها در مرحله پنجه زنی نسبت به هشت برگی بیشتر بود. برآورد مدل هایپربولیک برای عملکرد دانه نشان داد که در علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در دو زمان کاربرد هشت برگی و پنجه زنی، کاهش 50 درصدی عملکرد دانه در تراکم های 118و 83 بوته در متر مربع یولاف وحشی و در علف کش یدوسولفورون+ مزوسولفورون برای دو زمان کاربرد در تراکم های 423و 221 بوته در مترمربع رخ داد. در تراکم های بالاتر یولاف وحشی، کاربرد علف کش یدوسولفورون + مزوسولفورون در مرحله 18 زادوکس پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
131 -143
لینک کوتاه:
magiran.com/p2309916 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.