اثر نانومحرک ها بر بیان ژن های دخیل در زیست ساخت آلکالوئیدهای شقایق شرقی (Papaver orientale L.)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

خصوصیات دارویی گیاهان خانواده خشخاش مربوط به قابلیت تولید آلکالوییدهای بنزیل ایزوکویینولین (BIAs) است. آلکالوییدهای BIA گروه متنوعی از ترکیبات نیتروژن دار هستند که پراکنش محدودی در بین گیاهان دارند. این آلکالوییدها علاوه بر خاصیت دارویی در مکانیسم دفاعی گیاه نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. در این پژوهش اثر محرک (الیسیتور) های نانوذره نقره سبز، نانوذره نقره شیمیایی، نانولوله های کربنی، گرافن با پوشش نانوذره نقره شیمیایی و همچنین اثر ترکیبی گرافن و نانوذره نقره سبز بر میزان بیان نسبی ژن های مسیر زیست ساخت (بیوسنتز) بنزیل-ایزوکویینولین آلکالوییدها (DBOX ،COR وT6ODM) در دروایه ی (سوسپانسیون) یاخته ای Papaver orientale L. با غلظت 50 میلی گرم در لیتر در دو زمان 48 و 72 ساعت پس از اعمال محرک (الیسیتور) مورد بررسی قرار گرفت. بیان نسبی ژن ها تحت تاثیر این محرک ها به شدت تغییر کرد، بطوری که در هر دو ژن COR و DBOX بیشترین میزان بیان نسبی در 48 ساعت پس از تیمار گرافن با پوشش نانوذره نقره شیمیایی به ترتیب به میزان 96/57 و 34/8 به دست آمد. در ژنT6ODM بیشترین بیان نسبی مربوط به تیمار محرک ترکیبی گرافن به همراه نانوذره نقره سبز و به میزان 77/45 برابر می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که محرک های مختلف تاثیرات متفاوتی بر میزان ژن های دخیل در زیست ساخت آلکالوییدهای این گیاه دارند. این محرک ها بسته به میزان سمیت و مسیرهای سیگنالینگی که در سلول فعال می کنند بیان ژن های دخیل در زیست ساخت آلکالوییدها را تحت تاثیر خود قرار دادند.

زبان:
فارسی
صفحات:
133 -141
لینک کوتاه:
magiran.com/p2309917 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.