واکنش رشد و عملکرد برنج به تاریخ بذرپاشی و روش کاشت در کشت مستقیم در رشت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تغییر نظام کشت برنج از کشت نشایی به کشت مستقیم سبب کاهش قابل توجه نیروی کارگری و هزینه های تولید می گردد. به منظور بررسی اثر تاریخ بذرپاشی و روش کاشت بر رشد و عملکرد رقم هاشمی در کشت مستقیم، آزمایشی در سال 1397 به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در موسسه تحقیقات برنج کشور-رشت انجام شد. عامل اصلی شامل تاریخ بذرپاشی (11، 18 و 25 اردیبهشت و 1، 8، 15 و 22 خرداد) و عامل فرعی شامل روش کاشت (دست پاش، کاشت خطی و کاشت کپه ای) بودند. همچنین، تیمار شاهد کشت نشایی نیز به تیمارهای آزمایشی اضافه شد. تجزیه واریانس نشان داد که اثر تاریخ بذرپاشی بر عملکرد شلتوک معنی دار بود، ولی اثر روش کاشت و اثر متقابل بین آنها بر عملکرد شلتوک معنی دار نبود. حداکثر عملکرد شلتوک به میزان 4414 و 4325 کیلوگرم در هکتار به ترتیب در تاریخ بذرپاشی 11 و 25 اردیبهشت به دست آمد و تاخیر در بذرپاشی منجر به کاهش معنی دار عملکرد گردید. به طوری که عملکرد شلتوک در تاریخ بذرپاشی 1، 8 و 15 خرداد در مقایسه با تاریخ بذرپاشی 11 اردیبهشت به ترتیب به میزان 41، 43 و 70 درصد کاهش یافت. همچنین، بین عملکرد شلتوک در کشت مستقیم (184±4414 کیلوگرم در هکتار) و کشت نشایی (215±4295 کیلوگرم در هکتار) اختلاف معنی داری وجود نداشت. در ضمن، وزن خشک علف های هرز تحت تاثیر تاریخ بذرپاشی و روش کاشت قرار نگرفت. به طورکلی، براساس نتایج این تحقیق عملکرد مطلوب برنج در کشت مستقیم با بذرپاشی از تاریخ 11 تا 25 اردیبهشت حاصل شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
143 -154
لینک کوتاه:
magiran.com/p2309918 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.