مقایسه اثر عصاره میوه گیاه ویتاگنوس با بروموکریپتین و داستینکس برسطح پرولاکتین و لیپیدهای سرمی تغییریافته در زنان مبتلا به هیپرپرولاکتینمی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

هیپرپرولاکتینمی در زنان منجر به اختلال قاعدگی، آن اوولاسیون و آمنوره و کمبود پروژسترون پس از اوولاسیون می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر عصاره گیاه ویتاگنوس برسطح پرولاکتین خون و مقایسه اثرات آن بر لیپیدهای سرمی تغییریافته در زنان هیپرپرولاکتینمیک با بروموکریپتین و داستینکس بود.

مواد و روش ها

از میان بیماران هیپرپرولاکتینمیک مراکز درمانی که در سن باروری بودند، 105 نفر به طور تصادفی به سه گروه تقسیم و در مدت تحقیق (4 سیکل)، تحت درمان با بروموکریپتین، داستینکس و ویتاگنوس قرار گرفتند. طی این مدت، غلظت سرمی پرولاکتین، کلسترول، LDL، HDL و تری گلیسیرید اندازه گیری شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که به غیر از بروموکریپتین در سایرگروه ها، در هر مرحله نسبت به مرحله قبل تفاوت آماری معنی داری در میزان پرولاکتین وجود داشت. در گروه بروموکریپتین از دو سیکل بعد از شروع درمان هر محله با مرحله قبل از درمان تفاوت معنی داری نشان داد (05/0p<). کاهش کلسترول در سیکل های مختلف نسبت به سیکل قبل از درمان، در گروه بروموکریپتین معنی دار بوده و در گروه داستینکس در تمام مراحل به غیر از سیکل پایانی درمان، تفاوت معنی داری مشاهده شد. در مورد ویتاگنوس به غیر از مرحله اول، تاثیر درمان در مراحل بعدی معنی دار بود. هر سه دارو از مرحله سه به بعد نسبت به مرحله قبل از درمان تاثیر معنی داری بر میزان LDL داشتند. افزایش HDL سرم برای ویتاگنوس در تمام مراحل بیشتر از داروهای دیگر بود. کاهش تری گلیسیرید برای ویتاگنوس در تمام مراحل بیشتر از داروهای دیگر بود.

نتیجه گیری

ویتاگنوس مثل بروموکریپتین و داستینکس میزان پرولاکتین را کاهش داده و موجب کاهش کلسترول، LDL، تری گلیسیرید و افزایش HDL می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2310057 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!