نقش ادراک درد و ناتوانی عملکردی در پیش بینی نشخوار فکری زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه 

آرتریت روماتویید شایع ترین بیماری التهابی مفاصل است که علاوه بر ناتوانی جسمی، آشفتگی های روانی به میزان زیادی در این بیماران دیده می شود. نشخوار فکری یکی از مشکلاتی است که بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید با آن درگیر هستند و از عواملی که تاثیر زیادی بر آن می گذارد می توان به ادراک درد و ناتوانی عملکردی بیماران اشاره کرد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ادراک درد و ناتوانی عملکردی در پیش بینی نشخوار فکری زنان مبتلا به آرتریت روماتویید شهر خرم آباد بود.

مواد و روش ها

طرح پژوهش رابطه ای از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان مبتلا به آرتریت روماتویید شهر خرم آباد در سال 1398 بود. حجم نمونه شامل 120 نفر به صورت در دسترس از بین زنان مبتلا به روماتیسم انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های نشخوار فکری، ادراک درد و ناتوانی عملکردی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (همبستگی و رگرسیون) از نرم افزار SPSS 24 استفاده شد.

یافته ها

نتایج به دست آمده نشان داد که 44 درصد نشخوار فکری زنان مبتلا به آرتریت روماتویید از طریق ادراک درد و ناتوانی عملکردی قابل پیش بینی است.

نتیجه گیری

ادراک درد و ناتوانی عملکردی رابطه مثبت و معناداری با نشخوار فکری زنان روماتیسمی دارد و نقش نسبتا تعیین کننده ای در کاهش نشخوار فکری این بیماران دارد. از این رو جهت کاهش نشخوار فکری بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید، می توان ادراک درد و ناتوانی عملکری در زنان مبتلا به آرتریت را کاهش داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2310058 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!