بررسی کیفیت خوراک پرواری ماهیان قزل آلا در مزارع پرورش ماهی استان فارس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش برای ارزیابی وضعیت کیفی ترکیبات شیمیایی شامل رطوبت، پروتئین‏ خام، خاکستر خام، چربی خام، NDF (الیاف نامحلول در شوینده‏ خنثی) و ADF (الیاف نامحلول در شوینده‏ی اسیدی)، و امکان آلودگی به آفلاتوکسین و کپک در خوراک‏های پرواری ماهیان قزل‏آلای مورد استفاده در مزارع پرورش ماهی استان فارس و کارخانه‏های تامین کننده خوراک ماهی انجام شد. از بین کارخانه‏‏ هایی که سهم عمده در تامین خوراک GFT1 و GFT2 مورد نیاز مزارع پرورش ماهی در استان فارس را دارند، میزان پروتئین‏ خام خوراکGFT1 وGFT2 کارخانه شماره 2، از نظر پروتئین‏ با سه کارخانه دیگر تفاوت آماری معنی‏داری دارد (05/0<p). تنها خوراک GFT1 تولیدی درکارخانه شماره 2 تامین کننده حداقل میزان پروتئین‏ خام مورد نیاز ماهیان پرواری این گروه‏ ها بود. میزان پروتئین‏ خام خوراک GFT3 و GFT4 مربوط به کارخانه‏ های شماره 2 و 3 از کارخانه ‏های شماره 1 و 4 (05/0<p) بیش تر بود، ولی همه کارخانه‏ها، تامین کننده حداقل میزان پروتئین‏ خام مورد نیاز ماهیان این گروه بودند. نتایج بررسی آلودگی تمامی نمونه‏ه ای خوراک‏های پرواری (GFT1, GFT2, GFT3, GFT4) مزارع پرورش ماهی و کارخانه ‏های تامین کننده این خوراک‏ها به آفلاتوکسین و کپک نشان داد که میزان آلودگی از حد استاندارد کم تر است. در مجموع، با توجه به ترکیب شیمیایی متفاوت نمونه‏ های خوراک ماهیان پرواری موجود در مزارع، کارخانه‏ ای مختلف تامین کننده خوراک و عدم تامین نیاز ماهیان پرواری در سنین مختلف، پایش مستمر خوراک تولیدی در کارخانه ‏های مختلف و ارایه رهنمودهای اصلاحی در جهت بهبود وضعیت تغذیه‏ای ماهیان پرواری الزامی است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2310770 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!