ارزیابی مولفه های مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی مازندران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پزوهش حاضر ارزیابی مولفه های مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی مازندران بود. روش شناسی تحقیق بر اساس مطالعات کمی و طرح پیمایشی بود. اعضای هییت علمی واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی مازندران در نیمسال دوم تحصیلی 1396- 1397 به تعدا د1671 نفر بود. حجم نمونه 340نفر بود که بر اساس روش  نمونه آنلاین کوکران برآورد شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاهی، حبیبی، وظیفه دوست و جعفری (1396) صورت گرفت. روایی ظاهری و سازه آن توسط کارشناسان و آزمون هایی که توسط محققان انجام شده است. تعیین و حاکی از روا بودن پرسشنامه می باشد؛ برای تعیین پایایی تحقیق از روش هماهنگی منطقی بین سوال ها (کرونباخ 1964) و ضریب پایایی مرکب و ضریب میانگین واریانس استخراج شده استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل عاملی اکتشافی، تاییدی، و آزمون t بوده است. یافته های تحقیق نشان داددیدگاه آزمودنی های پژوهش، وضعیت موجود متغیر مسئولیت پذیری دانشگاهی، در حد متوسط بوده است. همچنین بر اساس نتایج از بین مولفه های مسئولیت پذیری دانشگاهی، متغیرهای تعامل دانشگاه با جامعه، محیط زیست در راستای توسعه پایدار، عدالت اجتماعی، توجه به منافع اقتصادی جامعه سلامت و شفافیت مالی، توجه به توسعه اقتصادی جامعه، پاسخگویی و دانش اقتصادی دارای وضعیت موجود مناسب (بیشتر از حد متوسط) می باشند. سایر متغیرها در حد نامناسب (کمتر از حد متوسط) یا در حد متوسط بوده اند و در مجموع وضعیت موجود متغیر مسئولیت پذیری دانشگاهی، در حد متوسط بوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
521 تا 531
لینک کوتاه:
magiran.com/p2311357 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!