وضعیت امنیت زیستی در مزارع پرورش مرغ تخم گذار تجاری استان های پرتراکم پرورشی ایران در سال 1398: مطالعه مقطعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و اهداف

پرورش مرغ تخم گذار تجاری یکی از زیربخش های مهم صنعت پرورش طیور است. در این مطالعه وضعیت امنیت زیستی مزارع پرورش دهنده مرغ تخم گذار تجاری در 9 استان پرتراکم پرورشی ایران مورد ارزیابی قرار گرفت.

روش کار

در این مطالعه مقطعی، 202 مزرعه پرورش مرغ تخم گذار تجاری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از 9 استان در سال 1398 انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و با مراجعه حضوری به واحدها جمع آوری شدند. یافته ها با میانگین، انحراف معیار، مجموع و شاخص درصد پذیرش توصیف شدند.

یافته ها

درصد پذیرش مجموع کل اقدامات امنیت زیستی در مزارع پرورش مرغ تخم گذار تجاری ایران برابر با 18/68 درصد و به تفکیک امنیت زیستی محیطی، ساختاری و عملیاتی به ترتیب برابر با 11/72، 75 و 82/60 درصد بود. در بین اقدامات مربوط به امنیت زیستی محیطی پایین ترین درصد پذیرش در مورد فاصله تا نزدیک ترین باغ میوه و کشتزارهای آبی با 20/29 درصد، در بین اقدامات مربوط به امنیت زیستی ساختاری پایین ترین درصد پذیرش در مورد وجود جایگاه ضدعفونی دست پیش از ورودی سالن ها با 96/28 درصد و در بین اقدامات امنیت زیستی عملیاتی پایین ترین درصد پذیرش به ترتیب در مورد تصفیه کردن آب مصرفی و آزمایش کردن آب مصرفی با 18/31 و 91/33 درصد بود.

نتیجه گیری

این مطالعه وضعیت امنیت زیستی مزارع پرورش مرغ تخم گذار تجاری 9 استان پرتراکم پرورشی ایران را نشان داد و و برخی نقاط ضعف در اجرای این قوانین در سطوح محیطی، ساختاری و عملیاتی را آشکار کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
83 تا 92
لینک کوتاه:
magiran.com/p2311637 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!