مقایسه اثر تمرینات هوازی و مقاومتی بر تغییرات آستانه درد التهابی در موش های صحرایی نر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

پژوهش ها نشان داده اند که بین فعالیت ورزشی و آستانه درد ارتباط وجود دارد و تمرینات ورزشی می توانند منجر به تغییر آستانه درد شوند. همچنین برخی از محققان مدعی اند که بین نوع و شدت فعالیت ورزشی با کاهش درد رابطه وجود دارد. از این رو مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر تمرینات هوازی و مقاومتی بر تغییرات آستانه درد التهابی در موش های صحرایی نر انجام شد.

مواد و روش ها

در این پژوهش تجربی تعداد 25 سر موش نر سالم صحرایی با وزن 200 الی 300 گرم انتخاب و به دو گروه آزمایش (تمرین هوازی و مقاومتی) و یک گروه کنترل تقسیم شدند. پیش آزمون و پس آزمون سنجش آستانه درد التهابی، توسط روش فرمالین تست و آزمون درد ناشی از تحریک پایانه های عصبی (پس کشیدن دم موش) بر روی گروه ها انجام شد. سپس دو گروه آزمایش به مدت 6 هفته برنامه تمرینی طرح را اجرا کردند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در سطح معناداری (05/0≥ P) تحلیل شد.

نتایج

بین تاثیر دو روش تمرین تفاوت معنادار وجود دارد (05/0>P) و آستانه درد التهابی در آزمون پس کشیدن دم موش، در گروه تمرین هوازی افزایش یافت. ولی در تست فرمالین تفاوت معناداری بین گروه ها مشاهده نشد (05/0> P).

نتیجه گیری

با توجه به یافته های این پژوهش، می توان بیان کرد که تمرین هوازی در افزایش آستانه درد موثر است. اثرات کاهشی تمرینات هوازی بر تولید فاکتورهای التهابی می تواند تاثیرگذار باشد و منجر به اثر ضددرد التهابی در مدل حیوانی شود. بنابراین تحقیقات بیشتر در این زمینه توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
987 تا 993
لینک کوتاه:
magiran.com/p2316204 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!