تحلیل محتوای کتاب های درسی شیمی دوره دوم متوسطه براساس مولفه-های آموزش زیست محیطی با استفاده از روش آنتروپی شانون

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
این پژوهش با هدف تحلیل محتوای کتاب های شیمی دوره دوم متوسطه از نظر توجه به مولفه های آموزش زیست محیطی انجام شده است. پژوهش از نوع توصیفی و تحلیل محتوا بوده و سه کتاب شیمی پایه های دهم تا دوازدهم در قالب ابعاد متن، تصویر و تمرین با روش آنتروپی شانون مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که در این کتابها توجه یکسانی به مولفه های آموزش زیست محیطی نشده است. از نظر درجه اهمیت هر مولفه نیز، مولفه شماره 4 (بهره وری و مصرف بهینه از مواد، منابع و انرژی های موجود) با درجه اهمیت 168/0 مهمترین مولفه و مولفه شماره 6 (تاثیر آلاینده ها بر زیست بوم های کره زمین) با درجه اهمیت 107/0، کم اهمیت ترین مولفه ی آموزش زیست محیطی در کتاب های شیمی هر سه پایه بشمار می رود. همچنین مشخص شد که مولفه های آموزش زیست محیطی در کتاب های شیمی هر سه پایه ی دهم، یازدهم و دوازدهم  بیشتر در قالب «متن» ارایه شده اند. فراوانی مولفه های آموزش زیست محیطی در بعد تصویر، بخصوص در کتاب شیمی پایه ی یازدهم اندک بوده و یکی از نقاط ضعف این کتاب ها محسوب می شود. فراوانی مولفه های آموزش زیست محیطی در بعد تمرین با توجه به زمان آموزشی و حجم کل مطالب نسبتا" مناسب ارزیابی می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2316947 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!