اثر تمرینات ترکیبی با رویکرد "نهایت آمادگی" و مصرف قهوه بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی مردان میانسال مبتلا به کبد چرب غیرالکلی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف
رسوب چربی در کبد به میزان بیشتر از 5 درصد وزن کبد در غیاب مصرف قابل توجه الکل، عفونت های ویروسی و هرگونه علت شناسی بیماری کبدی را کبد چرب غیر الکلی می نامند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر تمرینات ترکیبی با رویکرد "نهایت آمادگی" و مصرف قهوه، بر سطوح آنزیم های کبدی مردان میانسال مبتلا به کبد چرب غیرالکلی بود. 
مواد و روش ها
پژوهش حاضر نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون انجام گرفت. 44 مرد میانسال مبتلا به کبد چرب به طور هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به چهار گروه: تمرین ترکیبی(11نفر)، مصرف قهوه(11نفر)، تمرین ترکیبی+مصرف قهوه (11نفر) و کنترل (11نفر) تقسیم شدند. سونوگرافی و آزمایش خون جهت تعیین میزان آنزیم های کبدی قبل و بعد از اجرای پروتکل تحقیق انجام گرفت. گروه های تمرین به اجرای برنامه ترکیبی به مدت هشت هفته و به صورت سه جلسه درهفته به طور منظم پرداختند. آزمودنی های گروه مصرف قهوه و تمرین ترکیبی+مصرف قهوه یک روز در میان، به میزان 10 گرم قهوه دریافت کردند. داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس چند متغیره(مانکووا) تحلیل شد.
نتایج
سطوح سرمی آنزیم های کبدی در هر سه گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، کاهش معناداری داشت (05/0 >P). در گروه تمرین ترکیبی+ مصرف قهوه، کاهش آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) بیشتر بود و در سایر موارد تفاوت معنا داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: مداخله تمرین ترکیبی با رویکرد نهایت آمادگی به همراه مصرف قهوه در کاهش آنزیم های کبدی موثر است و می توان برای افراد میانسال کم تحرک مبتلا به کبد چرب که در آستانه ورود به سالمندی هستند، استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
93 تا 103
لینک کوتاه:
magiran.com/p2318431 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!