تاثیر آموزش به روش نمایش فیلم بر میزان اضطراب قبل از عمل سالمندان کاندید جراحی کاتاراکت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

کاتاراکت، یکی از علل شایع ناتوانی در سالمندان است. سالمندان منتخب عمل جراحی کاتاراکت، مانند هر نوع عمل جراحی دیگر، اضطراب فراوانی را تجربه می کنند که این اضطراب، بر ابعاد روانی و فیزیولوژیکی آنان تاثیر نامطلوبی دارد. مداخله آموزشی، ازجمله مداخلات پرستاری رایج و مناسب جهت کاهش اضطراب است که ضمن نداشتن هزینه، عوارضی نیز در بر ندارد؛ بنابراین، مطالعه حاضر، با هدف بررسی تاثیر آموزش به روش نمایش فیلم بر میزان اضطراب قبل از عمل سالمندان کاندید جراحی کاتاراکت انجام گرفت.

مواد و روش کار

این پژوهش، یک مطالعه مداخله ای تصادفی بود که طی آن 50 بیمار سالمند منتخب عمل جراحی کاتاراکت که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند، به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی به روش بلوک های جای گشتی در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. گروه مداخله، آموزش آمادگی را از طریق فیلم طراحی شده دریافت نمود و گروه شاهد، آموزشی دریافت نکرد. این فیلم، حاوی اطلاعاتی درباره آمادگی قبل از عمل، آشنایی با فضا و تجهیزات اتاق عمل، قسمتی از انجام جراحی، فضای ریکاوری و همچنین اطلاعاتی درباره ی مراقبت های بعد از عمل و زمان مراجعات بعدی به پزشک بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 16، در سطح معناداری 0/05 تجزیه و تحلیل شد و از آزمون های آماری تی زوجی، مجذورکای و آنالیز کواریانس استفاده گردید.

یافته ها: 

میانگین نمره ی متغیر اضطراب در گروه مداخله و شاهد، تفاوت معنادار داشت. همچنین تحلیل های آنالیز کواریانس تک متغیری، نشان داد که تفاوت معنی دار بین دو گروه در کاهش اضطراب در مرحله ی پس آزمون وجود ندارد.

نتیجه گیری: 

نتیجه مطالعه حاضر، نشان داد که آموزش به روش نمایش فیلم، بر روی اضطراب قبل از عمل سالمندان کاندید جراحی کاتاراکت تاثیری نداشته است. با توجه به اهمیت مدیریت اضطراب در سالمندان کاندید جراحی، پیشنهاد می شود که پرستاران به همراه استفاده از روش نمایش فیلم، از روش های آموزشی دیگری مانند استفاده از پمفلت و یا آموزش چهره به چهره نیز بهره ببرند.

زبان:
فارسی
صفحات:
497 تا 504
لینک کوتاه:
magiran.com/p2318577 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!