ترجمه و بومی سازی ابزار مشاهده عملکرد تیمی (TPOT) کارکنان بهداشتی درمانی دانشگاه بقیه الله (عج)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

 ابزار مشاهده عملکرد تیم (TPOT) یک ابزار توسعه یافته در برنامه درسی TeamSTEPPS است که می تواند برای ارزیابی اثربخشی عملکرد تیم مورد استفاده قرارگیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی ابزار (TPOT) جهت سنجش عملکرد کار تیمی در کارکنان بهداشتی درمانی دانشگاه بقیه الله (عج) انجام شده است.

روش ها

این مطالعه توصیفی مقطعی درسال 1399 و در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول بررسی روایی با استفاده از رویکرد ترجمه و باز ترجمه ابزار صورت گرفت. در مرحله دوم بررسی روایی صوری و محتوایی با استفاده از روش پانل خبرگان با حضور 10 نفر از متخصصین حوزه های بهداشتی و درمانی انجام شد. در مرحله سوم ضمن بررسی کمی روایی صوری، بررسی پایایی ابزار نیز در دو بعد همسانی درونی با محاسبه آلفای کرونباخ و همچنین تکرارپذیری با استفاده از آزمون - پس آزمون انجام شد. جامعه پژوهش در مرحله سوم 44 نفر اعضای هییت علمی، مدیران پرستاری و بخش های مختلف دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، به روش نمونه گیری هدفمند به مطالعه وارد شدند. ابزار (TPOT) دارای 23 سوال در پنج حیطه می باشد. جهت تعیین همبستگی درونی محورهای پنج گانه ابزار ازطریق آزمون اسپیرمن استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 و Excel (2016) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته ها

در بررسی روایی محتوایی طبق جدول لاوشه و والتز و باسل مقیاس نسبت روایی محتوایی (CVR) و شاخص روایی محتوایی (CVI) به ترتیب 0/98 و 0/96 محاسبه شد. بررسی روایی صوری در شاخص تاثیر آیتم نیز محاسبه و همگی بالای 1/5 بودند. آلفای کرونباخ کلیه ابعاد پرسشنامه بالاتر از 0/92 و کل ابزار 0/94 محاسبه شد. بین کلیه ابعاد پرسشنامه همبستگی قابل قبول وجود داشت. نتایج ارزیابی ICC نیز نشان می دهد همبستگی درون گروهی چه در یک مرحله P<0/001) ,0/89) و چه در تکرار اندازه گیری ها P<0/001) ,0/97) در سطح قابل قبولی قرار دارد.

نتیجه گیری

پرسشنامه فوق از روایی صوری و محتوایی و انسجام درونی قابل قبول در محیط درمانی نظامی برخوردار می باشد. بنابراین از آن می توان به منظور بررسی عینی عملکرد تیمی گروه های مختلف بهداشتی درمانی در کشورهایی با زبان فارسی استفاده کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
463 تا 471
لینک کوتاه:
magiran.com/p2318822 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!