ارائه الگوی شایستگی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی شایستگی برای مدیران دانشگاه آزاد اسلامی بود.

روش شناسی

رویکرد پژوهش حاضر آمیخته(کیفی- کمی) و از نظر هدف، پژوهشی کاربردی بود. مشارکت کنندگان بخش کیفی، اعضای هییت علمی دانشگاه در دانشگاه آزاد خراسان رضوی بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند 15 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. متون مصاحبه‌ها با روش تحلیل مضمون و با نرم‌افزار Maxqda تحلیل شدند. جامعه آماری در بخش کمی کلیه اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد خراسان رضوی (10 واحد) به تعداد 1092 نفر در سال 1398 بودند که حجم نمونه 284 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه‌ای بود که مطابق یافته‌های کیفی تدوین شد و روایی آن به شکل صوری و پایایی با آزمون آلفای کرونباخ حاصل شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری- تفسیری با نرم‌افزار MICMAC جهت تدوین الگوی مفهومی و برای اعتبارسنجی الگو از معادلات ساختاری با نرم‌افزار Smart pls استفاده شد.

یافته‌ها

نتایج نشان داد شایستگی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی در 7 مولفه(شایستگی ارتباطی انسانی، شایستگی ادراکی، شایستگی مدیریتی، شایستگی حرفه‌ای، شایستگی اعتقادی و ارزشی، شایستگی فردی و شایستگی سازمانی) و 47 شاخص قابل طبقه‌بندی است. نتایج معادلات ساختاری با رویکرد Smart pls نیز نشان داد مجموعه متغیرهای الگو توانستند به میزان 75/0 واریانس شایستگی را پیش بینی کنند. برازش کلی مدل نیز 37/0=GOF حاصل شد که نشان دهنده مطلوبیت کلی مدل است.

بحث و نتیجه‌گیری

بر اساس یافته های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت در الگوی ارایه شده، مولفه‌ شایستگی اعتقادی- ارزشی متغیر بنیادی است که بر سایر سطوح شایستگی‌ اثرگذار است، لذا توجه به این شایستگی برای انتخاب مدیران دانشگاه آزاد اسلامی قابل توجه است.

زبان:
فارسی
صفحات:
319 -331
لینک کوتاه:
magiran.com/p2318933 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.