تاثیر سطوح مختلف اسیدیته آب دیونیزه و استاندارد بر کارایی سه حشره کش روی سفید بالک پنبه Bemisia tabaci.

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

اسیدیته آب یک ویژگی مهم است که می تواند بر کارایی آفت کش ها تاثیر بگذارد. اسیدیته اسیدی یا قلیایی آب روی حلالیت، جذب، فعالیت زیستی یا هیدرولیز ملکول آفت کش اثر منفی دارد. اثر اسیدیته آب بر کارایی حشره کش ها در کنترل پوره سن دوم سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci با استفاده از روش غوطه وری برگ تعیین شد. آزمایش با آب دیونیزه و استاندارد در چهار سطح اسیدیته 4، 6، 7 و 9 و سه حشره کش مالاتیون، استامی پرید و اسپیرومسیفن انجام شد. بر اساس مقادیر LC50 برآورد شده بین سمیت حشره کش ها در سطوح مختلف اسیدیته آب اختلاف معنی داری وجود داشت. کارایی آفت کش ها در اسیدیته 9 در مقایسه با 6 و 7 کمتر بود. نسبت دز کشنده LC50 آب استاندارد به آب دیونیزه برای مالاتیون در اسیدیته 6 و استامی پرید و اسپیرومسیفن در اسیدیته 7 تفاوت معنی دار آماری داشت. به عبارتی سمیت حشره کش ها در این اسیدیته ها، تحت تاثیر نوع آب قرار گرفت. عملکرد مالاتیون در اسیدیته 6 آب دیونیزه 82/2 بار بیشتر از آب استاندارد در همین سطح اسیدیته بود. برای استامی پرید در اسیدیته 7 آب دیونیزه، سمیت 55/2 برابر بیشتر از آب استاندارد مشاهده شد. نتایج همچنین مشخص نمود اسپیرومسیفن در آب دیونیزه با اسیدیته 7 و 6 به ترتیب 1/2 و 85/1 بار عملکرد بهتری در مقایسه با همین سطوح اسیدیته در آب استاندارد نشان داده است. نتایج کلی نشان داد آفت کش های مورد آزمایش در یک اسیدیته مشخص عملکرد مطلوب تری روی سفیدبالک پنبه داشته اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
69 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2319025 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!