بررسی جدول زندگی و امکان پرورش انبوه کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri در شرایط آزمایشگاهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri یکی از شکارگر های مهم شپشک آرد آلود مرکبات و چای می باشد که در کنترل بیولوژیک این حشره بسیار موثر است. در این پژوهش جمعیت کفشدوزک با تغذیه از یک نوع شپشک مرکبات افزایش داده و جدول زندگی آن به دست آمد. بدین منظور کفشدوزک و شپشک های آرد آلود در دمای 2±27 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 5±75 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی روی دو میزبان سیب زمینی های جوانه زده و کدو حلوایی مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور محاسبه خطای استاندارد پارامترهای رشد جمعیت از روش جک نایف استفاده شد. نتایج نشان داد، نرخ خالص رشد محاسبه شده روی سیب زمینی و کدو حلوایی به ترتیب برابر با 75/203 و 85/577 بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت در سیب زمینی 99/8 و در کدو حلوایی 28/10، نرخ خالص تولید مثل در سیب زمینی 75/203 و در کدو حلوایی 85/577 و طول دوره یک نسل در سیب زمینی 42/41 و در کدو حلوایی 44/50 به ترتیب روز محاسبه شد. نتایج نشان داد که تاثیرات مثبت گیاه میزبان روی پارامترهای رشد جمعیت کفشدوزک در تغذیه شپشک های آرد آلود تولید شده روی کدو حلوایی در مقایسه با سیب زمینی بیشتر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 19
لینک کوتاه:
magiran.com/p2320159 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!